Εθνική Πανγαία: Στις 11 Ιουνίου 2019 η αποκοπή του μερίσματος

Εθνική Πανγαία: Στις 11 Ιουνίου 2019 η αποκοπή του μερίσματος
Στις 06.06.2019 η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Πανγαία
Στις 11 Ιουνίου καθορίστηκε η αποκοπή του μερίσματος από την Εθνική Πανγαία, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο που ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η  Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:

24.04.2019: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2018
06.06.2019: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
11.06.2019: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης
12.06.2019: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date)*
18.06.2019: Έναρξη καταβολής μερίσματος*

* Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.nbgpangaea.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών
(www.helex.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS