Αγοροπωλησίες περιουσιακών στοιχείων χωρίς επαρκή ενημέρωση – Οι μικρομέτοχοι μαθαίνουν τα νέα τελευταίοι!

Αγοροπωλησίες περιουσιακών στοιχείων χωρίς επαρκή ενημέρωση – Οι μικρομέτοχοι μαθαίνουν τα νέα τελευταίοι!
Σημαντικά περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται ή πωλούνται από εισηγμένες εταιρείες χωρίς να δίνεται επαρκή πληροφόρηση
Η ανάγνωση και των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων 2018 αναδεικνύει το μόνιμο πρόβλημα για μία ακόμη φορά, αυτό της έλλειψης σωστής ενημέρωσης προς όλους τους μετόχους.
Περιουσιακά στοιχεία πουλήθηκαν και το 2018 χωρίς οι εισηγμένες να ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό εγκαίρως με αποτέλεσμα να το μαθαίνουν από τους ισολογισμούς, αλλά και πάλι χωρίς να γίνεται γνωστός ο αγοραστής.
Πρόκειται για κάποιες περιπτώσεις για περιουσιακά στοιχεία με αξία στα «βιβλία» πολλαπλάσια της πώλησης και το ερώτημα είναι ποιος είναι ο αγοραστής και αν φυσικά τα αγόρασε σε προνομιακή τιμή.
Επιπλέον εισηγμένες αγόρασαν εταιρείες, οικόπεδα και κτίρια χωρίς να ενημερώσουν για το κόστος και φυσικά για το ποιος ήταν ο πωλητής.
Θα μπορούσε ο βασικός μέτοχος να είναι αγοραστής ή πωλητής και να πρόκειται για συναλλαγή που δημιουργεί όφελος ή ζημία στην εισηγμένη, αναρωτιούνται στελέχη της αγοράς.
Αναφέρουν, πως επειδή πρόκειται για εταιρείες με αρκετούς μετόχους θα έπρεπε όλες οι ανακοινώσεις να γίνονται την ώρα της συναλλαγής και όχι μετά από μήνες.
Επίσης σημειώνουν πως πολλές απομειώσεις που έγιναν δημιουργούν ερωτήματα αναφορικά με την πιθανότητα ανάκτησης μέρους της ζημιάς.
Πιο αναλυτικά, ποσό 8,3 εκατ. ευρώ για την χρήση 2017 που αφορά στην αξία κτιρίων και οικοπέδων της θυγατρικής εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», της Creta Farms, πουλήθηκε αντί τιμήματος 3,8 εκατ. ευρώ και εξοφλήθηκε ισόποσο δάνειο της τράπεζας Πειραιώς.
Η εισηγμένη είχε επενδύσει στη Φάρμα Θεσσαλίας 9,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρχαν και σημαντικές απαιτήσεις από τη θυγατρική.
Δεν έχει γίνει γνωστός ο αγοραστής αλλά ούτε και ο λόγος της πώλησης.
Η Καράτζης αναφέρει πως στο τέλος της χρήσης προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW από αιολικό σταθμό.
Επίσης προχώρησε σε αναδιάρθρωση των διαδικασιών αποθήκευσης και συσκευασίας προχωρώντας τον Νοέμβριο του 2018 στην αγορά κτιριακών υποδομών στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 10.000 τ.μ., προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση των βιομηχανικών της προϊόντων.
Δεν αναφέρεται τίμημα από την εταιρεία για τις συγκεκριμένες αγορές αλλά ούτε και το όνομα του πωλητή.
Υπενθυμίζεται πως η εισηγμένη το 2017 είχε πουλήσει ακίνητο χωρίς να έχει ενημερώσει για το τίμημα, εμφανίζοντας ωστόσο στον ισολογισμό σημαντικό κέρδος από την πώληση.
Ερωτήματα μπορούν να προκύψουν και από την ανάγνωση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων της Inform Λύκος.
Η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει:
«Το 2018, επιχειρησιακά επικεντρωθήκαμε επίσης στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών μας και στην ολοκλήρωση και επανακαθορισμό των παραγωγικών υποδομών που απαιτούνται σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες του Ομίλου.
Έτσι, σε συνέχεια της προηγούμενης εγκατάστασης των δυο ψηφιακών μηχανών υψηλής ανάλυσης inkjet στην Ελλάδα, εντός της χρήσης 2018 προχωρήσαμε στην εγκατάσταση της τρίτης ψηφιακής μηχανής υψηλής ανάλυσης inkjet στη Ρουμανία και στην παραγγελία της τέταρτης, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και για την παροχή άριστων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας.
Κατόπιν αυτού, παλαιότερα μηχανήματα ψηφιακής εκτύπωσης και προεκτύπωσης τέθηκαν οριστικά εκτός παραγωγικής λειτουργίας εντός του 2018.
Για το λόγο αυτό, τα εν λόγω μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας συνολικής λογιστικής αξίας 6,9 εκατ. ευρώ, απομειώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 με συνέπεια την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση 6,6 εκατ. ευρώ, η οποία παρουσιάζεται στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες αυτών των οικονομικών καταστάσεων.»
Ωστόσο, η αξία των μηχανημάτων που τέθηκαν εκτός λειτουργίας είναι σημαντική και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η διοίκηση εξετάζει την πώλησή τους άρα οι μέτοχοι θα μπορούσαν να δουν κάποια έσοδα στις επόμενες ή την τρέχουσα χρήση.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS