Τιτάν: Προς πώληση 234.812 ίδιες μετοχές σε 103 στελέχη του Ομίλου - Στα 10 ευρώ /μετοχή η τιμή διάθεσης

Τιτάν: Προς πώληση 234.812 ίδιες μετοχές σε 103 στελέχη του Ομίλου - Στα 10 ευρώ /μετοχή η τιμή διάθεσης
Yλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Προς πώληση (εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση) προσφέρονται 234.812 ίδιες κοινές μετοχές της Τιτάν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό  0,28% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, σε 103 στελέχη του Ομίλου.
Ειδικότερα, η A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι, σε υλοποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θεσπίστηκε δυνάμει της από 20.6.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις σχετικές από 12.5.2016 και από 20.3.2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέρονται προς πώληση (εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση) 234.812 ίδιες κοινές μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό  0,28% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, σε 103 στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 6 εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με σχετικό όρο του προγράμματος, οι δικαιούχοι δικαιούνται να ασκούν τα σχετικά δικαιώματά τους, εν όλω ή εν μέρει, εντός των πέντε πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, από τον Μάιο 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο 2022.
 
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS