Προσαυξάνονται οι συντάξεις για μονοσυνταξιούχους στο ΤΣΑΥ και ξεπαγώνουν 2.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Προσαυξάνονται οι συντάξεις για μονοσυνταξιούχους στο ΤΣΑΥ και ξεπαγώνουν 2.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης
Δείτε παραδείγματα
Πάνω από 2.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ από το 2016, παίρνουν το δρόμο της έκδοσης, μετά την διευκρινιστική  εγκύκλιο που εστάλη προς το Ταμείο όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού, ενώ όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται εφόσον είχαν ασφάλιση στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ μετά την αρ. 58 απόφαση  του ΔΣ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ είναι δυνατό να μην ταυτίζεται με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης.
Με την αριθμ. 198/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον υπουργό επιλύθηκαν τα θέματα ασφάλισης στον Κλάδο μέχρι 31.12.2015 (καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας του Κλάδου) και των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της σχετικής γνωμοδότησης.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις  επιλύεται το θέμα του τρόπου υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων με βάση το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και ο οποίος χρόνος είναι μικρότερος των 25 ετών, για περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στον προϊσχύοντα.
Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 16 ορίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής:

Α) για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης χορηγείται το ποσό που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.
Β) για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων χορηγείται επιπλέον ποσό που ισούται με το 1/25 του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου για 25 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων.

Για την εξεύρεση των ετών ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για τα οποία χορηγείται η προσαύξηση, ως έτος ασφάλισης λογίζεται και χρόνος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανώτερος των 6 μηνών και μικρότερος του έτους (12 μηνών). Π.χ. χρόνος καταβολής 8 μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος ασφάλισης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και 23 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ λαμβάνει σύνταξη ίση με το άθροισμα του ποσού που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και για τα 23 έτη ασφάλισης στον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων 23/25 του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται για 25 έτη ασφάλισης στον κλάδο μονοσυνταξιούχων.
Ποσό: 891,84 + (23/25) Χ (50% Χ 837,95) = 1277,29 €.
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων είναι ίδιος με το χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο κύριας σύνταξης χορηγείται η κατά 50% προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και παράλληλα 26 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, λαμβάνει σύνταξη ίση με το άθροισμα του ποσού που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων.
Ποσό: 891,84 +50% Χ 891,84 = 1337,76 €.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της παροχής του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων εφαρμόζεται:

1. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 12.5.2016, η οποία εκκρεμεί και
2. σε όσους ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12.5.2016 χωρίς να έχουν λάβει παροχή από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής θα λάβουν παροχή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μόνο για τα έτη που έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 ορίζεται επίσης ότι κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων, οι δικαιούχοι συνταξιοδοτικής παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λαμβάνουν επιπλέον παροχή για το σύνολο των ετών για τα οποία κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον κλάδο με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφοράς.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS