Λιβάνης: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.

Λιβάνης: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εκλέξουν οι μέτοχοι της Λιβάνης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2019
(upd) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα κληθούν, μεταξύ άλλων, να εκλέξουν οι μέτοχοι της Λιβάνης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε." με την από 6 Ιουνίου 2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2019 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2018, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2019 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).
6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
7. Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.
8. Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.4548/2018.
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/12018, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 06.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2019, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS