Πρόγραμμα κοινωνικού Τουρισμού και ενίσχυσης πολυτέκνων για 234.000 δικαιούχους του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Πρόγραμμα κοινωνικού Τουρισμού και ενίσχυσης πολυτέκνων για 234.000 δικαιούχους του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων
Πρόγραμμα εξαήμερων δωρεάν διακοπτών, πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, και κουπόνια για βιβλία, εισιτήρια για παραστάσεις και οικονομικά βοηθήματα για τις πολύτεκνες μητέρες, συνολικά για 234.000 δικαιούχους θα προωθηθούν φέτος μέσω  του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Εργασίας το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει διακοπές διάρκειας μέχρι έξι  ημερών  σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα, πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρκειας μέχρι έξι με παράλληλη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε (5) απλών λούσεων σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας και επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
Επίσης προβλέπονται προγράμματα  εκδρομικά  τεσσάρων ημερών, δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και σε πολύτεκνες μητέρες.
Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός ανέρχεται στα 58.500 άτομα, έκτων οποίων:

α) πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα,
β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) συνταξιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις μέχρι έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), έως και 5 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας στο πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού και
γ) χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, δικαιούχοι του ΛΑΕ, μπορούν να φιλοξενηθούν σε συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, μέχρι και δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις) στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Για το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα ο αριθμός ανέρχεται στα 12.500 άτομα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδρομές διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (3 διανυκτερεύσεις), εντός της χώρας με συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά γραφεία.
Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων ο αριθμός ανέρχεται στα  150.000 άτομα.
Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου ο αριθμός ανέρχεται στα  35.000 άτομα.
Για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες ο αριθμός ανέρχεται σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες.
Για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες ο αριθμός σε 1.000 πολύτεκνες.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού έχουν:

- οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
- τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.
- οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές
- οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:

- τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018.
- τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας από τον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες έχουν:

- Οι τρίτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ ΟΓΑ.
- Τα τέκνα των τρίτεκνων μητέρων, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες έχουν:  

- Οι μητέρες, έχουν τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου και 24ου έτους ηλικίας.
Σε περίπτωση πολύτεκνης μητέρας που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις μόνο για τα τρία τέκνα, η αίτηση της εξετάζεται με τις προϋποθέσεις παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες μητέρες.
Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαιούχο του ΛΑΕ.
Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού έτους 2019, δεν δικαιούνται κατά την χρονική διάρκεια του προγράμματος, να κάνουν χρήση και της παροχής του εκδρομικού τουρισμού και αντίστροφα.
Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού ή εκδρομικού τουρισμού έτους 2019, έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση των παροχών των υπολοίπων προγραμμάτων του ΛΑΕ.

Επιλογή δικαιούχων

Για την ένταξη των δικαιούχων στα προγράμματα  υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ και εξειδικεύονται με αποφάσεις του διοικητή του ΟΠΕΚΑ, οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου  για κάθε πρόγραμμα, η επιλογή γίνεται με κλήρωση/.
Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης και συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού -ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομικού τουρισμού οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, επίσης χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS