Μύλοι Κεπενού: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για αλλαγή έδρας και διάθεση κερδών

Μύλοι Κεπενού: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γ.Σ. για αλλαγή έδρας και διάθεση κερδών
Στις 28 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Κεπενού
Η αλλαγή έδρας της εταιρείας και η διάθεση των κερδών της χρήσης 2018 θα βρεθούν στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μύλοι Κεπενού, που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Ιουνίου 2019, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 150,152 του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
7. Εναρμόνιση καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 .
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS