Εκτέρ: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος

Εκτέρ: Στις 28 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος
Η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εκτέρ, η οποία θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2019
Η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα βρεθεί στο επίκεντρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκτέρ, η οποία θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με την από 07/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2018 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος.
Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
8. Διάφορες ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2019, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS