ΕΛΠΕ: Την 1η Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος 0,75 ευρώ - Από 8/7 η καταβολή

ΕΛΠΕ: Την 1η Ιουλίου 2019 η αποκοπή μερίσματος 0,75 ευρώ - Από 8/7 η καταβολή
Τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,75 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια
Τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,75 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η σημερινή (7/6/2019) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια, ορίζοντας ως ημερομηνία αποκοπής την 1η Ιουλίου 2019.
Ειδικότερα, η «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 0,75 Ευρώ ανά μετοχή.
Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους 0,25 Ευρώ ανά μετοχή, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.
Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,50 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10% (0,05 Ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με το Νόμο 4603/2019 (άρθρο 65) και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2092/3-6-2019, συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,45 Ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date), την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.
Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για τους υπόλοιπους δικαιούχους μετόχους. Για την πληρωμή από το δίκτυο καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας ο δικαιούχος μέτοχος οφείλει να προσκομίσει:
- Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),
- Εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ)
Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8α , 151 24 Μαρούσι (τηλ. 210-6302979, 210-6302980, fax 210-6302986, 210-6302987).

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS