ΟΤΕ: Στο 0,756% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 0,756% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών
Στο 0,756% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ
Στο 0,756% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ, μετά και την αγορά περαιτέρω 32.828, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 07/06/2019, αγόρασε 32.828 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,1593 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €399.166,39 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.628.763 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,756% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS