Καράτζης: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Καράτζης: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Καράτζη
Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Καράτζη, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας Καράτζη Βιομηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08 Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο, παρέστησαν και ψήφισαν 13 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 12.809.984 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 87,26% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε 31.12.2018, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:
https://www.karatzis.gr/index.php?menu_id=76&menu2_id=39&menu3_id=154&module=menu
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 12.667.984 υπέρ και ψήφους 142.000 κατά, τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2018, η οποία προβλέπει τη μη διανομή μερίσματος, ως ακολούθως.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2018, αποφάσισε την παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ.7 του Ν.4548/2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση.
Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές για την περίοδο από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προεγκρίνει το ποσό 330.000,00 ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019.
Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton AE και προβλέπει αμοιβή € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της εξαμηνιαίας εταιρικής & ενοποιημένης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας.
Θέμα 6ο: Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ. Οι συμβάσεις αφορούν την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.
Θέμα 7ο: Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS