Ελλάκτωρ: Στο 4,91% υποχώρησε το ποσοστό της Amber Capital

Ελλάκτωρ: Στο 4,91% υποχώρησε το ποσοστό της Amber Capital
Κάτω από το όριο του 5% το ποσοστό της Amber Capital
Κάτω από το όριο του 5% υποχώρησε το ποσοστό συμμετοχής της Amber Capital στην Ελλάκτωρ.
Ειδικότερα,  η "εταιρία Ελλάκτωρ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 11.06.2019, σχετικά  με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου:
Η Amber Capital Management LP, η οποία είναι ο τελικός ελέγχων μέτοχος της Amber Capital UK LLP, που είναι διαχειριστής επενδύσεων της Amber Global Opportunities Limited, μετόχου της Ελλάκτωρ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελλάκτωρ ΑΕ, ως ακολούθως:
Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής της κατήλθε του ορίου 5%: 07.06.2019.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά  τη συναλλαγή: έμμεση συμμετοχή  4,91%  (ήτοι 8.690.812 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),  καισυνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,91% (ήτοι 8.690.812 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).
Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση
Η Amber Capital UK LLP είναι διαχειριστής επενδύσεων της Amber Global Opportunities Limited (μετόχου της Ελλάκτωρ ΑΕ), η οποία είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική (Ιρλανδική) της Amber Global Opportunities Fund, η οποία είναι ένα επιμέρους Fund της Amber Capital Investment Management ICAV.
Η Amber Capital UK Holdings Ltd είναι ο ελέγχων (πλειοψηφών) μέτοχος της Amber Capital UK LLP.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS