ΟΤΕ: Στις 22/7 η αποκοπή του έκτακτου μερίσματος μετά την πώληση της Telekom Albania

ΟΤΕ: Στις 22/7 η αποκοπή του έκτακτου μερίσματος μετά την πώληση της Telekom Albania
Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί
Στις 22 Ιουλίου 2019 ορίστηκε η ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή, μετά την πώληση της Telekom Albania.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 6 Φεβρουαρίου 2019 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Κανονισμός ΧΑ»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.3.1 και 4.1.3.15.1 (3) του Κανονισμού ΧΑ, την συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου, όσον αφορά στη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή [1], μετά την πώληση της Telekom Albania Sh.A., ως ακολούθως:
Ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος, ορίζεται η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.
Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για το έκτακτο μέρισμα έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουλίου.
Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date).
Ημερομηνία έναρξης καταβολής του έκτακτου μερίσματος είναι η Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

[1] Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS