ΑΔΜΗΕ: Στις 4 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος

ΑΔΜΗΕ: Στις 4 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος
Τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουλίου 2019
Τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και τη διανομή μερίσματος θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουλίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα µε το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου µε αριθμό 39 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30.05.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών» (η «Εταιρεία») να μετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110) στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. 
7. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει
9. Επικύρωση και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου,
10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
12. Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS