Κανάκης: Πληροί τα κριτήρια το τίμημα στη δημόσια πρόταση της Orkla

Κανάκης: Πληροί τα κριτήρια το τίμημα στη δημόσια πρόταση της Orkla
Κανάκης: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα της Orkla
Πληροί τα κριτήρια το τίμημα στη δημόσια πρόταση της Orkla για τις μετοχές, αποφαίνεται το διοικητικό συμβούλιο της Κανάκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ κατά την συνεδρίασή του στις 14 Ιουνίου 2019 προέβη στην διατύπωση Αιτιολογημένης Γνώμης επί της υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, έναντι €4,36 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών.
Οπως αναφέρει, το προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9 παρ. 4 και 6 του νόμου 3461/2006.
Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:
- υπερβαίνει κατά 13,54% την ΜΧΤΜ της μετοχής της περιόδου κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €3,84 και
- υπερβαίνει κατά 1,63% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή, σύμφωνα με την αποτίμηση του άρθρου 9 παρ.7 του νόμου 3461/2006, σε €4,29.
- υπερβαίνει κατά 10,10 % την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε ευρώ € 3,96.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS