Φιερατέξ: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Φιερατέξ: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φιερατέξ
Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (14/6/2019) ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φιερατέξ.
Ειδικότερα, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκλήθηκε σήμερα 14.06.2019 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
Επί του 1ου θέματος
Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.
Επί του 2ου θέματος
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
Επί του 3ου θέματος
Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018.
Επί του 4ου θέματος
Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2019 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125).
Επί του 5ου θέματος
Εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία είναι:
1. Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου, - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη, - Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντινίδης Περικλής του Ανδρέα, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30η Ιουνίου 2024.
Επί του 6ου θέματος
Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τους:
1. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντινίδης Περικλής του Ανδρέα, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας την 30η Ιουνίου 2024.
H σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/22017 και τα μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ως άνω Νόμου, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, τελούν σε ανεξαρτησία έναντι της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.
Επί του 7ου θέματος
Δεν έγιναν ανακοινώσεις
Περαιτέρω, η εταιρία ΑΦΟΙ Ανεζουλάκη Α.Ε. Βαφεία – Πλεκτήρια (Φιερατέξ), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Ανεζουλάκης Δημήτριος του Ιωάννη, - Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Ζερβού Αικατερίνη του Στυλιανού, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντινίδης Περικλής του Ανδρέα, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 30η Ιουνίου 2024.
Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 14ης Ιουνίου 2019 προέβη στην εκλογή νέας τριμελούς (3μελούς) Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee).
Κατόπιν αυτού, η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία λήγει στις 30/06/2024, θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη :
1. Μαντήκος Αθανάσιος του Αντωνίου, - Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ζερβός Νικόλαος του Σπυρίδωνος, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντινίδης Περικλής του Ανδρέα, - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
H σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/22017 και τα μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ως άνω Νόμου, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, τελούν σε ανεξαρτησία έναντι της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS