Κτήμα Λαζαρίδη: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Κτήμα Λαζαρίδη: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κτήμα Λαζαρίδη
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη, ενώ εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ιουλία Λαζαρίδου - Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό)
2. Γεώργιος Ζάχαρης - Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
3. Γεράσιμος Λαζαρίδης - Αντ/δρος Β του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Οξυζίδης - Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάντης - Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
6. Πέτρος Ντινάκης - Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
7. Αθανάσιος Πάππος - Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 18η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 80,93% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (14.581.221) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών).
Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 80,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.581.221 μετοχές, και 14.581.221 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 80,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.581.221 μετοχές, και 14.581.221 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2018.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 80,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.581.221 μετοχές, και 14.581.221 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2018 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019 (01/01/2019-31/12/2019).
Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 80,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.581.221 μετοχές, και 14.581.221 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 80,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.581.221 μετοχές, και 14.581.221 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2018 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2018.
5. Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 80,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.581.221 μετοχές, και 14.581.221 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2019. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής η Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη εξαετία τους κάτωθι:
1. Ιουλία Λαζαρίδου - Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
2. Γεώργιος Ζάχαρης - Αντ/δρος Ά του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
3. Γεράσιμος Λαζαρίδης - Αντ/δρος ΄Β του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Οξυζίδης - Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης - Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
6. Πέτρος Ντινάκης - Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
7. Αθανάσιος Πάππος - Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
7. Δε συντρέχει περίπτωση.
8. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
9. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι:
1. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης
2. Πέτρος Ντινάκης
3. Αθανάσιος Πάππος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS