Μύλοι Κεπενού: Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Γεωργίου Κεπενού

Μύλοι Κεπενού: Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Γεωργίου Κεπενού
Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Γεώργιου Κεπενού, προέδρου και διευθύνοντος σύμβουλου της Μύλοι Κεπενού, στην εταιρεία
Στο 8,6% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Γεώργιου Κεπενού, προέδρου και διευθύνοντος σύμβουλου της Μύλοι Κεπενού, στην εταιρεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/6/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η εταιρία Μύλοι Κεπενού Α.Β.Ε.Ε (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21) καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 19 Ιουνίου, 2019, ότι ο κ. Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και επομένως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε αυτή κατά την έννοια του ανωτέρω Κανονισμού, προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου, σε συνολικές πωλήσεις ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα (1.653.519) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας μέσω δύο χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου η μεν πρώτη αφορώσα 616.186 κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή πώλησης 1,14 ευρώ και συνολική αξία 700.000 ευρώ, η δε έτερη αφορώσα 1.037.333 κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή πώλησης 1,14 ευρώ και συνολική αξία 1.180.000 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό κατοχής δικαιωμάτων ψήφου του κου Γεώργιου Κεπενού στην Εταιρία κατήλθε των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 Ν. 3556/2007 ορίων του 25%, του 20%, του 15% και του 10% και συγκεκριμένα από 33,28% που ήταν κατά την έναρξη της εν λόγω συνεδρίασης, διαμορφώθηκε σε 8,6% κατά τη λήξη αυτής.
Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21) και μετά από γνωστοποίηση που έλαβε στις 19 Ιουνίου 2019 από τον Δημήτριο Κεπενό του Γεωργίου, ότι αυτός προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 σε αγορές κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, λόγω των οποίων τα συνολικά δικαιώματα ψήφου του ανέρχονται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες και τριάντα τρία (2.231.033) επί συνόλου έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (6.700.000), το δε ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 33,299%.
Η σχετική γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω υπέρβασης των προβλεπομένων στο άρθρο 9 του Ν. 3556/2007 ορίων του 20% και του 25%.
Τέλος, η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21) και μετά από γνωστοποίηση που έλαβε στις 19 Ιουνίου 2019 από την Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, ότι αυτή προέβη στις 14 Ιουνίου 2019 σε αγορές κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, λόγω των οποίων τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της ανέρχονται πλέον σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες και τριάντα τρία (2.231.033) επί συνόλου έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (6.700.000), το δε ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 33,299%.
Η σχετική γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω υπέρβασης των προβλεπομένων στο άρθρο 9 του Ν. 3556/2007 ορίων του 20% και του 25%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS