Κανάκης: Στο 77,40% το ποσοστό της Orkla Food Ingredients

Κανάκης: Στο 77,40% το ποσοστό της Orkla Food Ingredients
Στο 77,40% διαμορφώνεται το ποσοστό της Orkla Food Ingredients στην Στέλιος Κανάκης
Στο 77,40% διαμορφώνεται το ποσοστό της Orkla Food Ingredients στην Στέλιος Κανάκης, μετά την απόκτηση περαιτέρω 240 κοινών μετοχών της εταιρίας, όπως αναφέρεται σε σημερινή (21/6/2019) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 29/03/2019 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την «Orkla Food Ingredients AS» (ο «Προτείνων») για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «Στέλιος Κανάκης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πρώτων Υλών Ζαχαροπλαστικής Αρτοποιίας και Παγωτού» (η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:
1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:
Κατά την 20/06/2019, ο Προτείνων απέκτησε 240 κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,003% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 4,36 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.046,40 Ευρώ.
2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα και έμμεσα 5.804.867 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 77,40% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3461/2006, ήτοι η ORKLA ASA (μητρική εταιρεία του Ομίλου ORKLA) ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα και τα πρόσωπα που ελέγχονται από την ORKLA ASA, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS