Ποιες εταιρίες κινδυνεύουν να γίνουν… Ναυτεμπορική

Ποιες εταιρίες κινδυνεύουν να γίνουν… Ναυτεμπορική
Οι αλλαγές στη νομοθεσία και ο κίνδυνος για όσους δεν δημοσιεύουν δύο συνεχόμενους ισολογισμούς
Το δρόμο της Ναυτεμπορικής θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες οι οποίες στην  ουσία  έχουν προχωρήσει σε στάση  πληρωμών ή δεν είναι σε θέση να δημοσιεύσουν ισολογισμούς  για δύο συνεχόμενες χρονιές.
Το νέο νομικό  πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2019 πιθανόν να βάλει τέλος στις επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας καθώς η επιβίωσή τους βασίζεται σε αθέμιτες πρακτικές που νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.
Όταν μια επιχείρηση δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις και την ίδια στιγμή βρίσκεται εν δράσει ρίχνοντας τις τιμές με την προοπτική να μαζεύει ρευστό σε βάρος των υγειών επιχειρήσεων.
Πιο αναλυτικά από την 01.01, 2019 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4548/2018 περί Αναμορφώσεως  του δικαίου  περί Ανωνύμων  Εταιρειών και την ίδια στιγμή καταργήθηκε το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920 και ορίζεται πως μια κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) εισέρχεται στη  διαδικασία  της ειδικής διαχείρισης εφαρμόζονται πλέον προβλεπόμενοι στο άρθρο 165  του Ν. 4548/2018 και οι λόγοι λύσης της εταιρείας.
Για τις Ανώνυμες Εταιρείες για να ενταχθούν στο καθεστώς ειδικής  διαχείρισης θα  πρέπει να έχουν εκ του νόμου πτωχευτική ικανότητα, η έδρα της εταιρείας να είναι στην  Ελλάδα και αποδεδειγμένα βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης  ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων της και υφίσταται λόγος λύσης της εταιρείας  με βάση το άρθρο 165 παρ 1 περ. γ του  Ν4548/2018 (μη δημοσίευση καταστάσεων επί δύο συνεχή έτη)
Το δικαίωμα αίτησης για ειδική διαχείριση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, το έχει ο πιστωτής όταν οι οφειλές ξεπερνούν το 40% στο σύνολο τους.
Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες η εταιρεία  μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον όταν  η εταιρεία δεν έχει  υποβάλλει προς καταχώρηση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο τουλάχιστον  ετών διαχειριστικών χρήσεων εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.
Στέλεχος τράπεζας εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει κύμα αιτήσεων προς τη Δικαιοσύνη για την ένταξη σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης  για  Α.Ε. που δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους είναι αρκετές εταιρείες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και πρόκειται για γνωστές επιχειρήσεις.
Απέφυγαν να μπουν στην ονοματολογία λέγοντας ότι πιστωτές πλέον θα αναλάβουν δράση με την προοπτική να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους.  

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS