ΕΥΔΑΠ: Τη διανομή μερίσματος 0,27 ευρώ ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ. - Στις 28 Ιουνίου 2019 η αποκοπή

ΕΥΔΑΠ: Τη διανομή μερίσματος 0,27 ευρώ ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ. - Στις 28 Ιουνίου 2019 η αποκοπή
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η σημερινή (26/6/2019) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ.
Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, αποφάσισε την διανομή μερίσματος χρήσης 2018 ποσού 0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.
Το ποσό μερίσματος των 0,27 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4603/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,027 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,243 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ.:

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO, Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, Επίπεδο Ε, Αίθουσα 3, στην οποία παρευρέθηκαν 153 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.805.809 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,75 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση:
- Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
- Ενέκρινε κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 την συνολική διαχείριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.
- Οι Μέτοχοι της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» εξέλεξαν τα κάτωθι εννέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με πενταετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και λήγουσα στις 28.06.2024 με την εκλογή νέων Μελών από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (09ου) μήνα του έτους 2024:
1. Θεοδώρα Βαρβαρίγου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Χαράλαμπο Σαχίνη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο
3. Αναστάσιο Τόσιο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο
4. Αικατερίνη Μπερίτση
5. Αλέξανδρο Νασούφη
6. Άγγελο Αμδίτη
7. Μιχαήλ Σταυρουλάκη
8. Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο
9. Αλέξανδρο Πουλιάση κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών στο Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» σύμφωνα με το εδαφ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.
- Όρισε την κα Αικατερίνη Μπερίτση, τον κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη και τον κ. Αλέξανδρο Νασούφη ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
- Εξέλεξε την κα Αικατερίνη Μπερίτση ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη και Αλέξανδρο Πουλιάση ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με θητεία ανάλογη της ως άνω θητείας τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2018, ύψους 0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,243 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,027 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4603/2019 (όπως ισχύει σήμερα).
Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 28.755.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 1η Ιουλίου 2019. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 28η Ιουνίου 2019.
Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουλίου 2019 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 καθώς και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.
-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019 καθώς και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως 30.06.2020.
- Τέλος, επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANΤ THORNTON Α.Ε» και εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο (Α.Μ. 28481) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την οικονομική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019, για την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS