ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων, ύψους 1,25 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων, ύψους 1,25 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 (Τ+2)
Στη δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Ιανουαρίου 2020 θα διενεργηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 (Τ+2).
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.  
Η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

www.bankinnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS