Πρόστιμα φωτιά για τις παραβιάσεις της Εργατικής νομοθεσίας

Πρόστιμα φωτιά για τις παραβιάσεις της Εργατικής νομοθεσίας
Περί τα 300-50.000 ευρώ τα πρόστιμα που θα επιβάλλει ο ΣΕΠΕ κατά περίπτωση
Αλλάζει ο τρόπος καταλογισμού και έρχονται πρόστιμα φωτιά για τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες πλέον κατηγοριοποιούνται και οι ποινές που θα επιβάλλονται από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων,  τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τους επιθεωρητές και άλλα κριτήρια θα κυμαίνονται από 300 ευρώ ως 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση της υπουργού Εργασίας Εφης Αχτσιόγλου, τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών κριτηρίων και δύο (2) υπο-κριτηρίων. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:
- η σοβαρότητα της παράβασης
- ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης,
- η υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά να υπολογίζεται προς τα πίσω από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση κατά την προηγούμενη τετραετία. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και
- η παράβαση περί χρονικών ορίων, όταν ο θιγόμενος/-οι είναι εργαζόμενος/-οι με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (ΧΟ).
Τα υπο-κριτήρια είναι τα εξής:
- Ο βαθμός συνεργασίας. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ. και
- ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται (Θ), δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση.
Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 1-40 μόρια. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται με 1-60 μόρια.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω. Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν: α) το είδος της επιχείρησης (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας), καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (π.χ. δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα, κ.τ.λ.) και β) τη μη καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών.
Κλίμακες Xi

ΟΡΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΠ)

ΕΥΡΟΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

1η κλίμακα

Έως και 11

300,00 €

2.500,00 €

Πολύ μικρό

2η κλίμακα

Από 12 έως και 22

2.501,00 €

5.000,00 €

Μικρό

3η κλίμακα

Από 23 έως και 45

5.001,00 €

10.400,00 €

Μεσαίο

4η κλίμακα

Από 46 έως και 90

10.401,00 €

20.300,00 €

Σημαντικό

5η κλίμακα

Από 91 έως και 135

20.301,00 €

30.200,00 €

Υψηλό

6η κλίμακα

Από 136 και άνω

30.201,00 €

50.000,00 €

Πολύ υψηλό


ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

1-12 ΜΟΡΙΑ

11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

13-24 ΜΟΡΙΑ

51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

25-36 ΜΟΡΙΑ

151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

37-48 ΜΟΡΙΑ

251-ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

49-60 ΜΟΡΙΑΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
 


ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

1-5 ΜΟΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ

6-10 ΜΟΡΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

11-20 ΜΟΡΙΑ

ΥΨΗΛΗ

21-30 ΜΟΡΙΑ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

31-40 ΜΟΡΙΑΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Θ)

1

0,5

2

0,75

3

1

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS