Ιασώ: Με 0,9% το υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος

Ιασώ: Με 0,9% το υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος
Στο 0,9% ανήλθε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος στο Ιασώ
Στο 0,9% ανήλθε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος στο Ιασώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 4.7.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία η από 2.07.2019, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2.β. του ν. 3461/2006, γνωστοποίηση του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.), σύμφωνα με την οποία την 1.7.2019 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. προέβη σε κτήση κυριότητας 1.103.096 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (συμψηφιστική κτήση κυριότητας, λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας) με βάση τους όρους της από 31.8.2010 Σύμβασης Ενεχυράσεως Μετοχών μεταξύ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. και της εταιρείας EUROMEDICA, με τιμή απόκτησης 1,1025 Ευρώ ανά μετοχή.
Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που απέκτησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. κατά τα ανωτέρω ανήλθε σε 0,9%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS