Νέα στοχευμένη εθελουσία από την τρ. Πειραιώς, με πρόγραμμα εκπαίδευσης σε νέους τομείς για όσους αποχωρούν

Νέα στοχευμένη εθελουσία από την τρ. Πειραιώς, με πρόγραμμα εκπαίδευσης σε νέους τομείς για όσους αποχωρούν
Το πρόγραμμα εθελουσίας από την Πειραιώς θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου
Σε στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό τη χορήγηση κινήτρου στους εργαζόμενους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους και την ταυτόχρονη αξιολόγηση των υφιστάμενων λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας και των συνθηκών της τραπεζικής αγοράς.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου, ενώ παρέχει σημαντικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, προκειμένου οι εργαζόμενοι που επιλέξουν να ενταχθούν να αποκτήσουν τα εφόδια για την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Το σύνολο του μικτού ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ενώ δε θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 160.000 ευρώ.

Δικαιούνται να μετέχουν

Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, υπό τις προϋποθέσεις ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο και απασχολούνται κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης στις παρακάτω Μονάδες της Τράπεζας ή στις παρακάτω Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού:
•    Δίκτυο Καταστημάτων
•    Μονάδες Διοίκησης
o    Retail Banking & Distribution Networks
o    Διαχείριση Πιστοδοτήσεων
o    Τεχνικά Έργα & Διοικητική Υποστήριξη
o    Υπηρεσίες Καθαριότητας
o    Κίνηση Κεφαλαίων & Κεντρικές Εργασίες
o    Central Administration Units (CAUs)
o    Υπηρεσίες Ασφαλείας
o    RBU
o    Νομικές Υπηρεσίες
o    Λοιπές Υποστηρικτικές Μονάδες
•    Ανεξαρτήτως Μονάδας, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο «Middle» & «Senior Management Level» (ιεραρχικό επίπεδο από «Assistant Manager» έως και  «Senior Director»)
•    Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού
o    Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων: Πειραιώς, πρώην Κύπρου & πρώην CPB Leasing
o    Πειραιώς Factoring
Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα όσοι εργαζόμενοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των μισθών που αντιστοιχεί ανά εύρος προϋπηρεσίας στον Όμιλο - υπολογιζόμενη με βάση τα συμπληρωμένα συνεχόμενα έτη υπηρεσίας έως την 31.05.2019 - και ανά Μονάδα / Θυγατρική Εταιρεία απασχόλησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.
Ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο μηνιαίος μικτός μισθός του μηνός Μαΐου 2019.
 
Πίνακας


Πρόσθετες Παροχές Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης
 
I.    Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Επαγγελματικής Συνέχειας
II.    Κάλυψη Βρεφονηπιακού Σταθμού
III.    Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για πέντε έτη ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέσω του ισχύοντος κάθε φορά Ιδιωτικού προγράμματος της Τράπεζας (Νοσοκομειακή/Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
IV.    Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς
Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που τυχόν έχουν λάβει οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού, θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους
V.    Προγράμματα Υποστήριξης

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS