Διάσπαση της Folli Follie και αναδιάρθρωση - Οι 20 παρατηρήσεις «φωτιά» της PwC στον ισολογισμό και η «ομολογία» ΔΣ

Διάσπαση της Folli Follie και αναδιάρθρωση - Οι 20 παρατηρήσεις «φωτιά» της PwC στον ισολογισμό και η «ομολογία» ΔΣ
Δημοσιεύτηκαν σήμερα 16 Ιουλίου 2019 οι αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις του 2017
Την υπαγωγή στα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα  μετη δημιουργία δυο νέων εταιριών προτείνει το ΔΣ της Folli Follie στη νέα πρόταση που υποβάλλει προς τους πιστωτές μετά τη δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων.
Εφ όσον γίνει αποδεκτή η πρόταση θα υποβληθεί αίτημα στο δικαστήριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η εταιρία μεταξύ άλλων προτείνει
• ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Ομίλου, περιλαμβανομένων του brand, του τομέα καλλυντικών και μόδας, της Links of London, των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των αποθεμάτων και ορισμένων ακόμη περιουσιακών στοιχείων, θα μεταβιβαστούν και ενοποιηθούν σε μία νέα εταιρεία (“OpsCo”)·
• ορισμένα από τα μη λειτουργικής σημασίας ακίνητα θα μεταβιβαστούν σε νέα εταιρεία (“AssetsCo” και, από κοινού με την OpsCo, “NewCo”), η οποία θα ανήκει εξ ολοκλήρου στους κατόχους του Υφιστάμενου Α’ Τάξης Μη Εξασφαλισμένου Δανεισμού·
• τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα παραμείνουν στον υπάρχοντα Όμιλο (“OldCo”).
• η OpsCo θα εκδώσει νέες μη εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικού κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ υπέρ της AssetsCo (οι «Νέες Ομολογίες»). Η OldCo θα παράσχει εταιρική εγγύηση υπέρ της AssetsCo· και
• οι ληξιπρόθεσμες οφειλές βάσει του Υφιστάμενου Α’ Τάξης Μη Εξασφαλισμένου Δανεισμού θα αποσβεσθούν πλήρως και ολοσχερώς.

Η αίτηση για το Σχέδιο Εξυγίανσης εφ όσον γίνει η δεκτή η πρόταση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Υπογεγραμμένη συμφωνία με πιστωτές που εκπροσωπούν την απαραίτητη πλειοψηφία (40% των εξασφαλισμένων πιστωτών και 60% των συνολικών πιστωτών) (οι «Πλειοψηφούντες Δανειστές»)·
• Απόδειξη ότι και η Παλαιά Εταιρεία και η Νέα Εταιρεία θα είναι βιώσιμες· και
• Απόδειξη ότι οι υπάρχοντες δανειστές του Ομίλου δεν θα βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση δια της διαδικασίας εξυγίανσης (ήτοι ότι θα λάβουν τουλάχιστον ό,τι θα ελάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ FOLLI

Οι 20 παρατηρήσεις «φωτιά» της PwC

Συντάξαμε αλλά δεν συντάξαμε οικονομικές καταστάσεις.
Αυτό ισχυρίζεται το ΔΣ της Folli Follie προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες της για το γεγονός ότι δημοσίευσε σήμερα το πρωί οικονομικές καταστάσεις που δεν συμβαδίζουν με τα προβλεπόμενα από τα ΔΛΠ.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΔΣ «Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Διοίκηση της Εταιρείας και με δεδομένες τις εξαιρετικά σημαντικές δυσχέρειες που αντιμετώπισε η τελευταία κατά την σύνταξη των αναμορφωμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, όπως αυτές εκτίθενται αναλυτικότερα στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έπεται, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κατόρθωσε να συντάξει αναμορφωμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017 της Εταιρείας και του Ομίλου, που να ανταποκρίνονται πλήρως με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, προκειμένου να απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 & 4 ν. 3556/2007.
Την ίδια στιγμή η PwC περιγράφει στο πιστοποιητικό της σημεία και τέρατα που πιστοποιούν ότι όλα στην εταιρία ήταν στον αέρα ενώ και από την έκθεση του ΔΣ περιγράφεται ένα όργιο πράξεων των οποίων η νομιμότητα ελέγχεται.

Ειδικότερα η PwC έχει τις παρακάτω 20 παρατηρήσεις:

1.    Βάση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 Οι αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 15 των αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Έως σήμερα ο Όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη. Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που μας έχουν παρασχεθεί, εκτιμούμε ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους. Η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007. Εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους. Ως εκ τούτου δεν συμφωνούμε με την εκτίμηση και την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των συνημμένων αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Εάν τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων είχαν επιμετρηθεί με βάση τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους, στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτιμούμε ότι αυτό θα είχε σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

2. Μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και ως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που έχουν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση διαστρεβλωμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στα γεγονότα αυτά. Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να καταρτίσει τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

3. Διόρθωση λαθών
 Η Διοίκηση συνέταξε τις αναθεωρημένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, βασιζόμενη εν μέρει στα ευρήματα του ημιτελούς ελέγχου της Alvarez & Marsal. Δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη διοίκηση πλήρης αναδρομική διόρθωση των λαθών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Αντί αυτού, διορθώθηκαν σωρευτικά τα αποτελέσματα εις νέον στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ως κίνηση της χρήσης 2017 και δεν αναπροσαρμόστηκαν αναλυτικά τα συγκριτικά στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων ιδίων κεφαλαίων και αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία των αναθεωρημένων ενοποιημένων καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι ουσιωδώς εσφαλμένα. Οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι επίσης εσφαλμένες, καθώς η Διοίκηση δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επέτρεπαν τη σύνταξη των εν λόγω καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη. Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουμε, εντοπίσαμε διαφορές οι οποίες αν διορθώνονταν, θα μείωναν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά περίπου €11 εκ. και €6 εκ. αντίστοιχα.

4. Δάνεια σε θυγατρικές
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 35 των αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019, η Εταιρεία χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες συνολικού ποσού €41 εκ. περίπου, για τα οποία δεν λάβαμε τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η Εταιρεία είχε ήδη απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη Διοίκηση ως μη ανακτήσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ημερομηνία αναφοράς η Διοίκηση της μητρικής εταιρείας είχε την πρόθεση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω θυγατρικών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί το αντίστοιχο ποσό ως υποχρέωση στις συνημμένες αναθεωρημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά παρουσιάζονται στις συνημμένες αναθεωρημένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι αυξημένα κατά €41 εκ. περίπου.
 
5. Μη επαρκείς γνωστοποιήσεις
Δεν κατέστη δυνατό να αποκτηθούν αξιόπιστα και επαρκή στοιχεία για την προετοιμασία και παρουσίαση όλων των γνωστοποιήσεων/ επεξηγήσεων που απαιτούνται από τα ΔΠΧΑ. Ενδεικτικά, δεν συμπεριλαμβάνονται επαρκώς στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιήσεις αναφορικά με:
● Τις παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης, περιλαμβανομένης της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
● Τον έλεγχο απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
● Τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
● Τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις
● Τη φύση και την επίδραση των αναμορφώσεων που έγιναν στη χρήση 2017 στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Επιπρόσθετα θέματα από τη διενέργεια του ελέγχου 1. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Επιπλέον των όσων αναφέρουμε ανωτέρω στην παράγραφο 2 του τμήματος της Έκθεσής μας “Βάση για αρνητική γνώμη”, από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε, εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες στα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρείας, και στις δικλίδες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Αυτές οι αδυναμίες, καθώς και η απουσία καταγεγραμμένων διαδικασιών, είχαν επίσης ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών μας για την επιβεβαίωση σημαντικών κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη συγκέντρωση επαρκών τεκμηρίων για την επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας των γνωστοποιήσεων στις σημειώσεις επί των συνημμένων αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. Επιστολές Νομικών Συμβούλων
Επίσης, δεν κατέστη εφικτό να μας παρασχεθούν επιστολές από το σύνολο των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, ώστε να έχουμε πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση των ανοικτών νομικών υποθέσεων και την πιθανή έκβαση των επίδικων διαφορών και τυχόν αξιώσεων τρίτων έναντι της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η έκβαση των υποθέσεων αυτών, ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην εν γένει λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.

7. Απαιτήσεις
Στο κονδύλι «εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις», περιλαμβάνονται απαιτήσεις από πελάτες, χρεώστες και συνδεδεμένα μέρη ύψους €70,8εκ. Η επαλήθευση της ύπαρξης και ακρίβειας των προαναφερόμενων απαιτήσεων με επιβεβαιωτικές επιστολές ή με εξέταση της μεταγενέστερης ρευστοποίησής τους δεν κατέστη εφικτή. Ειδικά για τις απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες, δεν λάβαμε επαρκή στοιχεία και επεξηγήσεις για διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ των απαιτήσεων που εμφανίζονται στις αναθεωρημένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών. Κατά τη σύνταξη των αναθεωρημένων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση προέβη σε απαλοιφές των ενδοομιλικών υπολοίπων θεωρώντας ως ορθά τα ποσά που απεικονίζονταν στο ισοζύγιο της μητρικής Εταιρείας. Μια εκ των ανωτέρω διαφορών αφορά απαίτηση της μητρικής Εταιρείας από τη FF Group Sourcing Ltd, ύψους €10 εκ., η οποία δεν εμφανιζόταν ως υποχρέωση στα βιβλία της θυγατρικής. Επιβεβαιώσαμε την αποστολή των χρημάτων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με αιτιολογία την εξαγορά της εταιρείας “Landocean Industrial Limited”, η οποία εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε. Με τη λήψη των χρημάτων, η θυγατρική δεν αναγνώρισε την υποχρέωση προς την Εταιρεία ως όφειλε και αντί αυτού διενεργήθηκε λογιστική εγγραφή που υποδηλώνει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ δύο δικών της λογαριασμών σε διαφορετικές τράπεζες. Από την έρευνα της Alvarez & Marsal, προέκυψε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο είχε γίνει θεωρητικά η μεταφορά, εμφάνιζε εικονικό υπόλοιπο ύψους $290 εκ. στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που είχαν αρχικά εγκριθεί τον Απρίλιο του 2018. Επιπροσθέτως, η ανάλυση ενηλικίωσης των εμπορικών απαιτήσεων, όπως αυτές παρατίθενται στη Σημείωση 12, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί.

8. Ενσώματα πάγια
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ήταν σε θέση να διενεργήσει απογραφή παγίων κατά την περίοδο από την έναρξη του ελέγχου μας ως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου. Ως εκ τούτου δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των ενσώματων παγίων στοιχείων της Εταιρείας, εκτός από τα οικόπεδα αξίας €10,4 εκ. και τα κτίρια με αναπόσβεστη αξία €22,2 εκ. που απεικονίζονται στην αναθεωρημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα, για τα οποία λάβαμε τα απαιτούμενα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

9. Επενδύσεις σε ακίνητα
Στο κονδύλι «Επενδύσεις σε ακίνητα» περιλαμβάνεται ακίνητο με αξία €7,7 εκ. το οποίο κατέχεται από την Εταιρεία με σύμβαση παραχώρησης που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2025 και το οποίο έχει αποτιμηθεί στο κόστος και όχι σε εύλογη αξία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει έλεγχο απομείωσης του εν λόγω παγίου λόγω αδυναμίας υπολογισμού της εύλογης αξίας του. Δεν μας έχουν παρασχεθεί στοιχεία από τη Διοίκηση που θα μας επέτρεπαν να προσδιορίσουμε το ποσό της απομείωσης. Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017 επιβαρύνθηκαν με απομείωση ποσού €32,5 εκ για ένα επενδυτικό ακίνητο. Η απομείωση αυτή θα έπρεπε να είχε βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως παλαιότερων ετών, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα χρήσεως του 2017 να εμφανίζονται μειωμένα κατα το ποσό αυτό.

10. Υπεραξία
Κατά τη σύνταξη των αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας, συνολικού ποσού €39 εκ. και €95 εκ. αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά είχαν προκύψει για τη μεν Εταιρεία από την εξαγορά και μετέπειτα απορρόφηση της εταιρείας Elmec Sport ABETE, ενώ για τον Όμιλο και από την εξαγορά της Links of London (€52 εκ.). Ο έλεγχος απομείωσης των εν λόγω ποσών δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν κατέστη εφικτό να προσδιοριστεί η λογιστική αξία των αντίστοιχων μονάδων δημιουργίας χρηματοροών. Βάσει των ανωτέρω δεδομένων κρίθηκε απαραίτητη η πλήρης απομείωση των ποσών αυτών, καθώς δεν μπόρεσε να τεκμηριωθεί από τη Διοίκηση η ανακτησιμότητά του

11. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Ως αποτέλεσμα της πώλησης των μετοχών της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», η Εταιρεία απέκτησε και κατέχει μετοχές της Dufry AG, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί στο κονδύλι “Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση”. Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 9 των συνημμένων αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαιτησία με την Dufry AG για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας, οι οποίες είναι υπό συμβατική μεσεγγύηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει προβεί σε αναγνώριση της τυχόν υποχρέωσης, λόγω της αδυναμίας να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση. Δεν κατέστη δυνατό να λάβουμε ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας που χειρίζεται την υπόθεση της διαιτησίας και δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης προς την Dufry AG. Επιπρόσθετα, στην αναθεωρημένη ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, στις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, περιλαμβάνεται ποσό ύψους €7 εκ. το οποίο αντικατοπτρίζει την αξία δικαιωμάτων προαίρεσης που σχετίζονται με την αγορά μετοχών Dufry AG μέσω δανεισμού. Το εν λόγω ποσό θα έπρεπε να παρουσιάζεται σε διακριτή γραμμή της αναθεωρημένης ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, ως παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο. Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 35, μεταγενέστερα της ελεγχόμενης χρήσης το δάνειο αποπληρώθηκε από το προϊόν της πώλησης των μετοχών και η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης μηδενίστηκε με τη λήξη της περιόδου εξάσκησης

12. Αποθέματα Απογραφή αποθεμάτων
 Λόγω της ανάθεσης του ελέγχου σε εμάς την 23 Νοεμβρίου 2018, δεν παρευρεθήκαμε στην απογραφή αποθεμάτων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2015, την 31 Δεκεμβρίου 2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2017. Παρευρεθήκαμε στις απογραφές αποθεμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο απο 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου 2019 στη μητρική Εταιρεία, καθώς και στις ακόλουθες θυγατρικές αυτής: ○ Links (London) Limited ○ FF Group Romania Srl ○ FF Group Bulgaria EOOD ○ Apparel Romania Srl ○ FF Cyprus Ltd ○ Folli Follie Group Sourcing Ltd ○ Folli Follie Japan Ltd ○ Folli Follie Taiwan Ltd ○ Folli Follie Shenzhen Ltd ○ Folli Follie Shanghai (Pilion Ltd) ○ Folli Follie Hong Kong International Ltd ○ Folli Follie Macau Ltd Διενεργήσαμε εναλλακτικές διαδικασίες με στόχο να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των αποθεμάτων κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες αναφοράς. Δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες αυτές λόγω του ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής δεν τηρούν αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης με διαρκή απογραφή. Αποτίμηση Αποθεμάτων και κόστος πωλήσεων - Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση ενδεχόμενης απαξίωσης των αποθεμάτων κατά την ημερομηνία αναφοράς, όπως προβλέπεται από τo ΔΛΠ 2 «Αποθέματα». Λόγω σημαντικών αδυναμιών στις δικλίδες λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, επιχειρήσαμε να διενεργήσουμε συμφωνίες των σχετικών αρχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα. Η Διοίκηση δεν ήταν σε θέση να μας παράσχει επαρκείς εξηγήσεις και τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια σε σχέση με τις διαφορές που εντοπίσαμε. Ως εκ τούτου, ο υπολογισμός της ενδεχόμενης απαξίωσης των αποθεμάτων που επιχειρήσαμε να διενεργήσουμε δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί. Λόγω της αδυναμίας επαλήθευσης των αποθεμάτων της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε το κόστος πωλήσεων, όπως απεικονίζεται στην αναθεωρημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

13. Λειτουργικά Έξοδα
Για σημαντικό μέρος του δείγματος που επιλέξαμε για τον έλεγχο επί των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν μας παρείχε τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια. Ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δαπανών αυτών και τον ορθό μερισμό τους στις επιμέρους λειτουργίες.

14. Εμπορικές υποχρεώσεις
Δεν κατέστη εφικτή η επαλήθευση της ακρίβειας υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους €13,5 εκ είτε με επιβεβαιωτικές επιστολές είτε με την εξέταση της μεταγενέστερης τακτοποίησης τους.

15. Φορολογικές υποχρεώσεις
Δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την εν γένει πληρότητα των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας εξαιτίας της πλημμελούς τήρησης των βιβλίων της Εταιρείας. Δεν λάβαμε το φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών για το έτος 2017. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας εκτιμούμε ότι οι συνολικά αναγνωρισθείσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως απεικονίζονται στις αναθεωρημένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υπολείπονται των ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς να έχουμε λάβει επαρκή τεκμήρια ώστε να προσδιορίσουμε το ακριβές ποσό. Υπάρχει επίσης σημαντική αβεβαιότητα σε σχέση με τη φορολογική επίπτωση που ενδέχεται να έχουν οι διορθώσεις των λαθών που έγιναν στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αφορούν πολλαπλές περιόδους και φορολογικά καθεστώτα, στα οποία λειτουργούν οι θυγατρικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι δεν μας ανατέθηκε η διενέργεια Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 ή για κάποια προγενέστερη χρήση.

16. Αποθεματικά
Η Διοίκηση δεν μπόρεσε να μας παράσχει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε τη φύση και την ορθότητα των πλείστων κονδυλίων που περιλαμβάνονται τόσο στην εταιρική, όσο και στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα μόνο του αφορολόγητου αποθεματικού ύψους €262,6 εκ. που σχηματίστηκε από την απόσχιση κλάδου των αφορολογήτων ειδών. Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 14, το συγκεκριμένο αποθεματικό φορολογείται κατά το χρόνο της διανομής ή τη διάλυση της Εταιρείας με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.1297/1972. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 6 του Ν. 3220/2004 και 28 3ζ του Ν.2238/1994 αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο θα φορολογηθεί και σχηματισμένο αποθεματικό από κέρδος που προέκυψε κατά την πώληση και επαναγορά ακινήτων, ύψους €38,6 εκ.

17. Δανειακές υποχρεώσεις
Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας που εμφανίζεται στο κονδύλι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, διότι δεν ετέθησαν υπόψη μας επιβεβαιωτικές επιστολές από ορισμένες τράπεζες. Επίσης, στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι οποίες στο σύνολό τους θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

18. Μεταγενέστερα γεγονότα
Εξαιτίας των περιορισμών που περιγράφονται παραπάνω στις παραγράφους 1, 5 και 6 των Επιπρόσθετων Θεμάτων από τη διενέργεια του ελέγχου δεν κατέστη εφικτό να εξετάσουμε την πληρότητα των μεταγενέστερων γεγονότων, καθώς και την ενδεχόμενη επίδρασή τους στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017.

19. Αναγνώριση εσόδων
Δεν λάβαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να επιβεβαιώσουμε την πραγματοποίηση, την ακρίβεια, και την πληρότητα από τις πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση δεν μας παρείχε επαρκείς εξηγήσεις και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατάληξη ή διάθεση των εισπράξεων σε μετρητά από πωλήσεις λιανικής για μέρος του δείγματος εσόδων που ελέγξαμε. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει προγράμματα πιστότητας πελατών τα οποία δεν λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη Διερμηνεία της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13 «Προγράμματα πιστότητας πελατών». Σημειώνουμε επίσης, ότι για τις πωλήσεις άτυπης παρακαταθήκης, η Εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα όταν τα αγαθά αποστέλλονται στον πελάτη και όχι όταν τα αγαθά πωλούνται σε τρίτους, οδηγώντας σε λανθασμένη αναγνώριση εσόδων. Επιπλέον, οι πελάτες με καθεστώς άτυπης παρακαταθήκης έχουν δικαίωμα επιστροφής για το οποίο η Εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να καταγράφονται οι επιστροφές πωλήσεων σε λανθασμένη χρονική περίοδο. Δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτή την επίπτωση και συνεπώς δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αποτίμηση των εσόδων που προέρχονται από άτυπες παρακαταθήκες.

20. Έλεγχος θυγατρικών
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας ως τακτικοί ελεγκτές του Ομίλου, σχεδιάσαμε και εκτελέσαμε διαδικασίες ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων επιλεγμένων θυγατρικών της Εταιρείας. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις προγραμματισμένες διαδικασίες στις θυγατρικές Links (London) Limited, Folli Follie UK Ltd, FF Group Sourcing Limited, FF Hong Kong International Limited, Folli Follie Shenzhen Limited, Shanghai Pilion Trading Company Limited, Folli Follie (Macau) Ltd., Folli Follie Asia Limited, Folli Follie Business Development & Technical Consulting Ltd, Folli Follie International Holdings Ltd., FF Origins Ltd. καθώς δεν μας παρασχέθηκαν όλα τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια. Όσες διαφορές ή λάθη εντοπίστηκαν ως αποτέλεσμα των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέσαμε, έχουν αποτυπωθεί στις αναθεωρημένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για την εταιρεία Folli Follie Thailand, θυγατρική της FF Group Sourcing, δεν λάβαμε κανένα από τα στοιχεία που ζητήσαμε και ως εκ τούτου δεν εκτελέσαμε καμία ελεγκτική διαδικασία. Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι η ως άνω θυγατρική παραμένει αδρανής από τον Ιανουάριο του 2018 και δεν υπάρχει πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία αυτής. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι παραμένουν σε αδράνεια άλλες δέκα (10) θυγατρικές, γεγονός το οποίο κατά την άποψη μας αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό κίνδυνο για τον Όμιλο.

Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr

Παρουσία Δ. Κουτσολιούτσου εγκρίθηκε ο αναμορφωμένος ισολογισμός της Folli Follie - Σήμερα 16/7 δημοσιεύεται

Σημεία και τέρατα αποτυπώνονται σύμφωνα με πληροφορίες στις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της Folli Follie που εγκρίθηκαν αργά χθες το βράδυ 15 Ιουλίου μετά από πολύημερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές παρίστατο και ο βασικός μέτοχος της εταιρίας κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος παρ΄ ότι δεν είναι μέλος του ΔΣ.
Οι οικονομικές καταστάσεις βρίθουν παρατηρήσεων από την PwC της οποίας η έκφραση γνώμης είναι αρνητική όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το bankingnews
Αργά χθες το βράδυ επιχειρήθηκε να αποσταλούν οι οικονομικές καταστάσεις στο ΧΑ μέσω του συστήματος Ερμής, ωστόσο αυτό δεν κατέστη τεχνικά δυνατό και αναμένεται να επαναληφθεί η προσπάθεια σήμερα το πρωί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση υπήρξε μεγάλη ένταση μέχρι να δοθεί η έγκριση ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαφωνίες από πλευράς μελών του ΔΣ αλλά και μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας.
Μείζον θέμα πάντως για το ΔΣ αλλά και για την εταιρία είναι η στάση των ομολογιούχων δανειστών όπου από την πλευρά της εταιρίας μιλούν για νέο term sheet αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει βάση. Και αυτό διότι η πλειοψηφία των ομολογιούχων της Folli Follie είναι μικροπενδυτές και τα περιθώρια σύναψης συμφωνίας είναι μηδενικά.
Άλλωστε δεν είναι τυχαία η αναφορά της PwC περί αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας της εταιρίας καθώς το ΔΣ δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να πιστοποιεί οποιαδήποτε συμφωνία ή ακόμα και σχέδιο συμφωνίας με τους πιστωτές.
Πάντως μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων ανοίγει ένας κύκλο ευθυνών για την νυν διοίκηση αλλά και τις διοικήσεις που ακολούθησαν την αποκάλυψη του σκανδάλου στις αρχές Μαίου του 2018 δεδομένου ότι φαίνεται να έχουν διαπραχθεί πράξεις των οποίων η νομιμότητα είναι απολύτως αμφισβητούμενη.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS