Trastor: Που θα κατευθυνθούν τα 22,4 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου

Trastor: Που θα κατευθυνθούν τα 22,4 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου
Η δέσμευση των βασικών μετόχων
Να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor δεσμεύονται τόσο η Wert Red S.à.r.l (εισηγήθηκε στην γενική συνέλευση το ποσό της αμκ από 42 εκατ ευρώ αρχικά, να μειωθεί σε 22,4 εκατ. ευρώ) όσο και η Τράπεζα Πειραιώς.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους 22.783.243,20, μέσω της έκδοσης 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 εκάστης και με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, με καταβολή μετρητών και με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σε και αναλογία 6 νέες για κάθε 17 παλαιές μετοχές.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση 4 ακινήτων ιδιοκτησίας εταιρειών του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την οποία παρείχε ειδική έγκριση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων. Τα εν λόγω ακίνητα είναι τα εξής:

- Εμπορικό ακίνητο στη διασταύρωση των οδών στη διασταύρωση των οδών
Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 16 και Ιωάννου Μεταξά στη Γλυφάδα Αττικής, συνολικής
επιφανείας 207,0 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος 1,9 εκατ. ευρώ
- Εμπορικό ακίνητο, σε πολυκατοικία στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου
Λαμπράκη αρ. 19 και Αγγέλου Μεταξά αρ. 18 στη Γλυφάδα Αττικής, έναντι
συνολικού τιμήματος 5,63 εκατ ευρώ
- Εμπορικό ακίνητο, επί της οδού Σωτήρος Διός αρ. 29 στον Πειραιά, έναντι
συνολικού τιμήματος 1,4 εκατ. ευρώ
- Εμπορικό ακίνητο και ειδικότερα γραφείo β’ ορόφου μαζί με 10 θέσεις
στάθμευσης στο δεύτερο υπόγειο, σε κτιριακό συγκρότημα στη διασταύρωση
Λεωφόρου Κηφισίας 49 και Ζηρίδη στο Μαρούσι, έναντι συνολικού τιμήματος 2,3 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση είναι χαμηλότερα από το μέγιστο ποσό των 22,8 εκατ., η εταιρεία θα προβεί σε αξιοποίηση κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει σύμφωνα με την ισχύουσα επενδυτική πολιτική και στρατηγική της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2778/1999 κάνοντας χρήση έως και του συνολικού κεφαλαίου που θα έχει αντληθεί από την παρούσα αύξηση μείον
ποσού  1 εκατ. που θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης.
Σε περίπτωση που τα αντληθέντα κεφάλαια δεν επαρκούν για την απόκτηση των 4 ακινήτων ιδιοκτησίας εταιρειών της Τραπέζης Πειραιώς, η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης , καθώς και από νέο τραπεζικό δανεισμό.
Να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο της Τrastor αποτελείται από εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα, πρατήρια υγρών καυσίμων,
σταθμούς αυτοκινήτων και κάποια γήπεδα/οικόπεδα. Κατά την 31.12.2018, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιελάμβανε συνολικά 43 ακίνητα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 88.028,7 τ.μ. και αξίας αποτίμησης (εύλογης αξίας) 113.251,0 χιλ.
Εντός της χρήσης 2019, η Trastor θα συνεχίσει να υλοποιεί τα επιχειρηματικά της σχέδια με την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο των ακινήτων.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες ακινήτων στις οποίες στοχεύει είναι κυρίως εμπορικά καταστήματα, γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι ενώ παράλληλα εξετάζει τυχόν συμφέρουσες επενδύσεις σε άλλους τύπους ακινήτων. Ο κύκλος εργασιών αναμένεται, να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση εντός της χρήσης 2019 κυρίως λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και των νέων που υλοποιήθηκαν και αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2019 ενώ η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου το Ομίλου αναμένεται να κινηθεί ανοδικά εξαιτίας του κλίματος και της θετικής προοπτικής της αγοράς.
Η πληρότητα των ακινήτων εκτιμάται ότι τη χρήση 2019, θα διαμορφωθεί στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018.
Το 2018 τα μισθώματα της Trastor αυξήθηκαν σε 5.577,6 χιλ., από 4.169,0 χιλ. τη χρήση 2017, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018, ενώ επιπρόσθετα διασφαλίσθηκαν τα υψηλά ποσοστά πληρότητας του χαρτοφυλακίου.
Η εταιρεία εντός του 2018 υλοποίησε 13 νέες επενδύσεις σε ακίνητα και κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών της ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους 3.255,32 χιλ. έναντι κερδών 268,9 χιλ. κατά τη χρήση του 2017.

Ελένη Μπότα

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS