Ποιες οι αμοιβές του ΔΣ της Εθνικής – Στις 256 χιλ. ο πρόεδρος και 335 χιλ. ο CEO

Ποιες οι αμοιβές του ΔΣ της Εθνικής – Στις 256 χιλ. ο πρόεδρος και 335 χιλ.  ο CEO
Οι αμοιβές του 2018 ήταν συνολικού ποσού 797.749,42 ευρώ
Στις 335 χιλ. ευρώ θα προταθούν οι μικτές αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με το προσχέδιο των προτάσεων που τεθούν προς ψηφοφορία στη γενική συνέλευση της στις 31 Ιουλίου 2019, ενώ η πρόταση για την αμοιβή του προέδρου ανέρχεται στις 256 χιλ. ευρώ.

Επισημαίνεται εδώ ότι η μικτή αμοιβή του αντιπροέδρου ανέρχεται στις 109 χιλ. ευρώ, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα αμείβονται με 42 χιλ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, θα προτείνει και την έγκριση των αμοιβών του 2018 οι οποίες ήταν συνολικού ποσού 797.749,42 ευρώ (συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος).
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα μέλη τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2018, σύμφωνα με τις σημειώσεις που παρατίθενται κατά περίπτωση κάτω από τον πίνακα των αμοιβών, τα ποσά τα οποία αναφέρονται εντός του πίνακα αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν στην Τράπεζα.
Επιπρόσθετα, σε ορισμένα μέλη Δ.Σ. καταβλήθηκε αποζημίωση αποχώρησης συνολικού ποσού 450.000 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS