Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει στην αύξηση κεφαλαίου της Unibios – Οι διαδρομές των χρημάτων

Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει στην αύξηση κεφαλαίου της Unibios – Οι διαδρομές των χρημάτων
Η μετοχή πιέστηκε καθώς η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο της μετοχής
Φεύγουν και επιστρέφουν και μετά ξαναφεύγουν από τους βασικούς μετόχους της Unibios τα κεφάλαια, όπως φαίνεται από το ενημερωτικό δελτίο που συντάχθηκε για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ξεκινάει και ήταν η αφορμή για τη σημαντική υποχώρηση της τιμής της μετοχής.
Σημειώνεται πως τα συνολικά κεφάλαια που δύναται να αντληθούν αν η αύξηση κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως θα ανέρχονται σε 3.750.555,60 ευρώ.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθεί το σύνολο της αύξησης θα υπάρξει μερική κάλυψη.
Οι δαπάνες της παρούσας έκδοσης σε περίπτωση πλήρους κάλυψης αναμένεται να ανέλθουν σε 107 χιλ. ευρώ περίπου επομένως το καθαρό ύψος της ΑΜΚ θα ανέλθει έως 3,643 εκατ. ευρώ.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 1,731 εκατ. ευρώ από συμψηφισμό των απαιτήσεων προκαταβολών και κατά έως 1,912 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών.
Όπως φαίνεται στο ενημερωτικό μέτοχοι καθώς και δυο φυσικά πρόσωπα και ένα νομικό πρόσωπο που δεν ήταν μέτοχοι της Εταιρίας είχαν καταβάλει ποσό 1,717 εκατ. ευρώ για συμμετοχή σε έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που αποφασίσθηκε στην ΕΓΣ της 30.12.2016 αλλά δεν ολοκληρώθηκε και 14 χιλιάδες ευρώ ως προκαταβολή για μελλοντική ΑΜΚ (Σύνολο καταβολών 1,731 εκατ. ευρώ).
Αναλυτικότερα 725 χιλ. ευρώ είχε καταβάλει ο Αντώνιος Σβορώνος, 126,5 χιλ. ευρώ η Αντώνιος Σβορώνος Μ.ΙΚΕ, ο Ορφέας Μαυρίκιο; 725 χιλ. ευρώ, η Ορφέας Μαυρίκιος Μ.ΙΚΕ 50 χιλ. ευρώ, η Αγγελική Σβορώνου 75 χιλ. ευρώ καιάλλοι τρεις μέτοχοι τα υπόλοιπα.
Το ποσό αυτό των 1,731 εκατ. ευρώ διατέθηκε ως εξής: (α) 390.000 ευρώ πρόκαταβλήθησαν για αγορά 47.250 μετοχών της θυγατρικής «Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία ΑΕΒΕ» κυριότητας του κ. Αντώνιου Σβορώνου (μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας).
Αποδέκτης του ποσού ήταν ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος (μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας).
Οι πληρωμές από την Εταιρία προς τον κ. Αντώνιο Σβορώνο, έγιναν από 01.03.2017 μέχρι 10.03.2017 τμηματικά.
(β) 1.341.368,76 ευρώ διετέθησαν ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.
Αναλυτικότερα, το ως άνω ποσό εξειδικεύεται ως εξής: (1) 775.000 ευρώ πληρώθηκαν από την Εκδότρια στην θυγατρική «Watera Hellas», από 10.03.2017 μέχρι 17.03.2107, ως υπόλοιπο προμηθευτή και εν συνεχεία, το ποσό καταβλήθηκε από την «Watera Hellas» στον κ. Ορφέα Μαυρίκιο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εκδότριας, ως προκαταβολή για την αγορά του οικοπέδου όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας και της θυγατρικής.
Το οικόπεδο αυτό θα αγοραστεί από την «Watera Hellas» με πωλητή τον κ. Ορφέα Μαυρίκιο.
Οι πληρωμές από την «WATERA HELLAS» έγιναν από 10.03.2017 μέχρι 20.03.2017 τμηματικά.
Αποδέκτης της προκαταβολής ήταν ο κύριος Ορφέας Μαυρίκιος (μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας).
Για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής οφείλονται από την «WATERA HELLAS» άλλες 200 χιλιάδες ευρώ στον κ. Ορφέα Μαυρίκιο, που θα καταβληθούν από τα Ίδια Διαθέσιμα της «Watera Hellas», εντός έτους από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
2) 566.368,76 ευρώ χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας.
Οι πληρωμές από την Εταιρεία έγιναν σταδιακά από 01.12.2016 μέχρι 31.12.2018.
Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών που θα ανέλθει σε έως 1,912 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στο σύνολο του μέχρι το τέλος της χρήσης 2019, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓΣ 19.10.2018, για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο των έως 1,912 εκατ. ευρώ που θα καταβληθεί με μετρητά από την Αύξηση δεν θα διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή προμερίσματος.
Σύμφωνα με το μετοχολόγιο οι βασικοί μέτοχοι είναι: Ορφέας Μαυρίκιος και Συν/τες Συμβουλευτική ΜΙΚΕ 12,80%, Ορφέας Μαυρίκιος 8,91%, Αντώνιος Σβορώνος 8,44%,
Βασιλική Τεολόγλου 6,04%, Ήφαιστος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μετάλλων 5,64%.
Η εταιρία «Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» ελέγχεται, από τον κ.Ορφέα Μαυρίκιο. Η Εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. ελέγχεται, από τον κ.Αντώνιο Σβορώνο , άρα ο Ορφέας Μαυρίκιος ελέγχει 21,7% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ο κύριος Αντώνιος Σβορώνος 14,1%.
Στην περίπτωση που οι υπόλοιποι μικροί μέτοχοι οι οποίοι ελέγχουν το 58%, δεν καλύψουν τη συμμετοχή τους στην αύξηση τότε τα ποσοστά των βασικών μετόχων θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 30% και η ελεύθερη διασπορά να περιοριστεί στο 25% περίπου.
Η μετοχή πιέστηκε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καθώς η αύξηση γίνεται στα 0,30 ευρώ και η μετοχή βρισκόταν σημαντικά υψηλότερα.  
 
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS