Αναγνώριση ασφάλισης ως πραγματική υπηρεσία ως 1 έτος για μη μισθωτούς

Αναγνώριση ασφάλισης ως πραγματική υπηρεσία ως 1 έτος για μη μισθωτούς
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο οι μη μισθωτοί έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος που τους χορηγείται λόγω αποδεδειγμενης διακοπής του επαγγέλματος τους
Μέχρι ένα χρόνο ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουμε οι μη μισθωτοί που λαμβάνουν το ειδικό βοήθημα, με μια απλή αίτηση στον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο οι μη μισθωτοί έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος που τους χορηγείται λόγω αποδεδειγμενης διακοπής του επαγγέλματος τους για να μπορέσουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Αναλυτικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, όπως ισχύουν, συστάθηκε στον ΟΑΕΔ Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δύο κλάδους, που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και για τους οποίους βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως ΟΑΕΕ και τέως ΕΤΑΠ- ΜΜΕ και ο δεύτερος ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και για τους οποίους επίσης βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ.
Σκοπός του προαναφερόμενου λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως, καθορίζεται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου και συγκεκριμένα:
-Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για τρεις (3) μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για τέσσερις (4) μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για πέντε (5) μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για έξι (6) μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για επτά (7) μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για οκτώ (8) μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για εννέα (9) μήνες.
Κατόπιν των ανωτέρω, με την πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4611/2019 παρέχεται με αίτηση του ασφαλισμένου το δικαίωμα αυτό και κατά συνέπεια ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί ν’αναγνωρισθεί φτάνει μέχρι ένα (1) έτος.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω χρόνος δύναται να αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης, μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS