ΟΠΑΠ: Στα 96,49 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

ΟΠΑΠ: Στα 96,49 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Στα 96,49 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Στα 96,49 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ, μετά  την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018, και την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (30/7/2019) ανακοίνωση, ο ΟΠΑΠ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018, και την εισαγωγή των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 96.487.032,90 ευρώ, διαιρεμένο σε 321.623.443 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS