ΔΕΗ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 22 Αυγούστου 2019 για εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και νέου Δ.Σ.

ΔΕΗ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 22 Αυγούστου 2019 για εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και νέου Δ.Σ.
Στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα προβούν οι μέτοχοι της ΔΕΗ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Αυγούστου 2019
Στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα προβούν οι μέτοχοι της ΔΕΗ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Αυγούστου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (31/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση αριθ. 87/30.7.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 22 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 29 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS