Ικτίνος: Στις 5 Αυγούστου 2019 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split

Ικτίνος: Στις 5 Αυγούστου 2019 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split
Στις 5 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της Ικτίνος
Στις 5 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της Ικτίνος, όπως ανακοίνωσε σήμερα (31/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η εταιρεία "Ελληνική Βιομηχανία Μαρμάρων Τεχνική και Τουριστική Ικτίνος Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 26.6.2019, αποφάσισε, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40) σε δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την έκδοση 85.740.300 νέες μετοχές.
Οι ως άνω 85.740.300 μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με αναλογία αντικατάστασης, τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά ονομαστική μετοχή, (δηλαδή θα δοθούν επί πλέον τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή). Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στα 11.432.040 Ευρώ, διαιρούμενο σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,10 Ευρώ.
Την 26.06.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1586784 η αίτηση καταχώρισης απόφασης ΓΣ για την Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και με αριθμό πρωτοκόλλου 77773/24-7-2019 δημοσιεύτηκε η απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 31/7/2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής:
α) Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 05/08/2019.
β) Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
γ) Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 06/08/2019.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 08/08/2019.
Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-2826825)

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS