Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 0,0145% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 0,0145% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Στο 0,0145% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη, μετά και την αγορά 1.930 μετοχών
Στο 0,0145% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη, μετά και την αγορά 1.930 μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 02/08/2019, αγόρασε 1.930 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,6934 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.058,24 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρία.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 4.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0145% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS