Προχωράει το ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων στην Ευρώπη με όριο τις 100.000 ευρώ

Προχωράει το ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων στην Ευρώπη με όριο τις 100.000 ευρώ
Παραμένουν οι 100.000 ευρώ ως όριο - Θεμελιώδης παράγοντας τα NPEs των τραπεζών
Το πρώτο βήμα για ένα κεντρικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων πανευρωπαϊκά πραγματοποιήθηκε καθώς η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  εξέδωσε γνωμοδότηση για την εφαρμογή της οδηγίας για τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων στην ΕΕ.
Προτείνει ορισμένες αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών, την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
Δύο άλλες σχετικές γνωμοδοτήσεις θα λάβουν χώρα  αργότερα το 2019.
Η πρώτη γνωμοδότηση  καλύπτει την επιλεξιμότητα των καταθέσεων  αλλά και το επίπεδο κάλυψης και τη συνεργασία μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που είναι πολύ σημαντικό ώστε να ισχύουν αντίστοιχοι κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το θέμα αυτό αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν τις σθεναρές αντιστάσεις της Γερμανίας αλλά και άλλων χωρών καθώς χώρες όπως η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία και ξεχωριστές τράπεζες στον Ευρωπαϊκό Νότο δεν πληρούν τα κριτήρια σε ότι αφορά το ποσοστό των NPEs επί του συνόλου του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ενοποιηθούν τα συστήματα εγγυήσεων των καταθέσεων στις χώρες μέλη είναι οι πιο αδύναμες τράπεζες να περιορίσουν το απόθεμα των κόκκινων δανείων που δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό λόγο πτώχευσης.
Ως γνωστόν, η παραπάνω εναρμόνιση λαμβάνει χώρα και επομένως παράλληλα κινείται και η ενοποίηση στα συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων
Η γνωμοδότηση προτείνει αλλαγές σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών, σχετικά με τη μεταφορά πόρων από το ένα σύστημα εγγυήσεων στο άλλο, αλλά και αλλαγές σχετικά με τις εξαιρέσεις που ισχύουν, και την ανταλλαγή πληροφόρησης  για τους καταθέτες.
Η γνωμοδότηση δεν προτείνει αλλαγές, για παράδειγμα, στο σημερινό επίπεδο κάλυψης των καταθέσεων που παραμένει στις 100.000 ευρώ, στις διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών καταγωγής των καταθέσεων και υποδοχής αυτών, ή των συμφωνιών που ήδη ισχύουν μεταξύ της EBA και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου .
To  ποσό των 100.000 ευρώ  είναι εγγυημένο είναι εγγυημένο ανά τράπεζα και ανά καταθέτη, ανεξαρτήτως του τρέχοντος επιπέδου των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων οποιουδήποτε Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων. Το ποσό των διαθέσιμων οικονομικών μέσων ενός Συστήματος Εγγύησης καταθέσεων δεν έχει καμία επίπτωση στο επίπεδο της εγγύησης αυτής και, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης της εγγύησης.
Ο αντίκτυπος της ποικιλίας των τραπεζικών μοντέλων ελήφθη υπόψη στη γνωμοδότηση που μελέτησε την επέκταση της  προσέγγισης σε υποκαταστήματα ευρωπαϊκών τραπεζών σε τρίτες χώρες.
Επίσης εξετάζει την εφαρμογή της προαιρετικής κάλυψης των συνταξιοδοτικών ταμείων και των καταθέσεων των τοπικών δημοσίων αρχών
Στις περιπτώσεις κάποιων καταθέσεων για λόγους κοινωνικούς ή άλλους η κάλυψη ξεπερνά τις 100.000 ευρώ για τουλάχιστον 3 μήνες και όχι περισσότερο από δώδεκα μήνες  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν την προσωρινή μέγιστη κάλυψη των συγκεκριμένων καταθέσεων .
Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται πόροι μεταξύ συστημάτων εγγυήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες όπως συγκεκριμένοι δείκτες που αξιολογούν την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων συστημάτων ώστε τα ποσά της μεταβίβασης να αποδίδουν τον κίνδυνο σωστά.
Σχετικά με το ποιες καταθέσεις είναι επιλέξιμες για κάλυψη, σε ένα κράτος μέλος μόνον στη Νορβηγία, το επίπεδο κάλυψης ανέρχεται σε 2 000 000 ΝΟΚ, δηλαδή περίπου στα  200.000 ευρώ, παρόλο που οι ισχύουσες διατάξεις δεν επιτρέπουν την εφαρμογή για πάνω από 100.000 ευρώ.
Οι τέσσερις εξαιρέσεις από την επιλεξιμότητα  των εγγυήσεων σχετίζονται με καταθέσεις που ανήκουν σε:
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ( υπάρχει ειδική μέριμνα)
- συνταξιοδοτικά συστήματα και δημόσιες αρχές ·
- καταθέσεις των οποίων ο κάτοχος δεν έχει προσδιοριστεί ποτέ ·
-κάλυψη καταθέσεων στα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες

Ιδιαίτερη μνεία πραγματοποιείται για τις καταθέσεις ιδρυμάτων πληρωμών.
Όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών, η οδηγία 2015/2366 απαιτεί από τα  θεσμικά όργανα να διασφαλίζουν όλα τα κεφάλαια που έχουν ληφθεί από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών είτε
(i) εξασφαλίζοντας ότι "τα κεφάλαια δεν συγχέονται ανά πάσα στιγμή με τα κεφάλαια οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών είτε
(ii) καλύπτοντας τα κεφάλαια "από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή από κάποια άλλη  συγκρίσιμη εγγύηση

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS