ΚΡΕΚΑ: Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΡΕΚΑ: Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΚΑ
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΚΑ, όπως γνωστοποίησε σήμερα (9/8/2019) η εισηγμένη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 02.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2019.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.
5. Υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας.
6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 02.09.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στην έδρα της Εταιρείας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας.
Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS