Σελόντα: Ποια ιχθυοτροφεία πωλούνται από την Andromeda στην Μπιτσάκος και τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Σελόντα: Ποια ιχθυοτροφεία πωλούνται από την Andromeda στην Μπιτσάκος και τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς
Ενημέρωση από τη Σελόντα για τις ιχθυοτροφικές μονάδες που πωλήθηκαν
Πληροφορίες για τις ιχθυοτροφικές μονάδες που πωλήθηκαν από την Andromeda σε Μπιτσάκος και Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς δίνει η Σελόντα, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης από τη Νηρεύς.
Ειδικότερα, η Σελόντα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 08/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:
“Σε συνέχεια της από 5/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της από 7/8/2019 επιστολής μας και της από 8/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2907 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικοινωνήσαμε με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC lndustry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα σχετικά θέματα που αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας την κάτωθι, κατά λέξιν, απάντηση της Andromeda Seafood S.L.
Όπως γνωρίζετε η υπογραφείσα μεταξύ μας συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων στις εταιρίες Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Νηρεύς), (74.34%) και Σελόντα ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Σελόντα), (79.62%) έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 την απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό την αίρεση ολοκλήρωσης συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν στην εξεύρεση αγοραστή για την εκποίηση: (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ειδών ετησίως μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ιδίας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου ετησίως.
Κατόπιν διενέργειας διαδικασίας πώλησης για την εξεύρεση κατάλληλων αγοραστών υπό την επίβλεψη της Mazars ως επιβλέποντος εντολοδόχου, στις 2 Αυγούστου 2019, η Andromeda Seafood S.L., υπέγραψε συμφωνία για την πώληση παραγωγικών εγκαταστάσεων των Νηρεύς και Σελόντα, ικανών να καλύψουν τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, η Andromeda Seafood S.L. προέβη στην υπογραφή των παρακάτω δύο συμφωνιών:
(α) Η πρώτη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε., τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς των εταιριών Νηρεύς και Σελόντα και προβλέπει την πώληση των εξής εγκαταστάσεων:
Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Νηρεύς στις τοποθεσίες: :….[αναφέρονται οι οικείες τοποθεσίες]
Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Σελόντα στις τοποθεσίες:
Φάρμες: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος - 2 τοποθεσίες), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος), Ακρωτήρι Δενδρούλια (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), Λαγονήσι (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), Δροσί (Ρόδος), Νήσος Μάκρη (Ρόδος)
Εκκολαπτήρια: Λάρυμνα (νομός Φθιώτιδος), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος)
Συσκευαστήρια: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος), Νίμος (Ρόδος)
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 10,000 τόνων μεσογειακών ειδών ετησίως συμπεριλαμβανομένων και συσκευαστηρίων ιδίας δυναμικότητας καθώς και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου ετησίως.
Περαιτέρω σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού συμφωνήθηκε η πώληση τροφών από τις εταιρείες Νηρεύς και Σελόντα προς την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γεννητόρων για περίοδο έξι μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS