ΟΤΕ: Στο 1,225% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 1,225% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών
Στο 1,225% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ
Στο 1,225% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ, μετά και την αγορά περαιτέρω 174.000 μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, o Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 14/08/2019, αγόρασε 93.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,9861 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.114.707,97 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοίνωσε πως, την 13/08/2019, αγόρασε 81.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,1943 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €987.737,88.
Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 5.877.200 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,225% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS