ΑΝΕΚ: Στις 9/9 απόφαση για λήψη μέτρων λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και σε έκτακτη Γ.Σ. η απόφαση για αύξηση

ΑΝΕΚ: Στις 9/9 απόφαση για λήψη μέτρων λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και σε έκτακτη Γ.Σ. η απόφαση για αύξηση
Στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου σε μετοχές σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων
Στη γενική συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο θα ζητήσει από τη γενική συνέλευση να αποφασίσει υιοθέτηση μέτρου προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.
Σημειώνεται πως με βάση τον ισολογισμό του 2018 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.
Το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά πως η αύξηση θα πρέπει να είναι έως 20 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων κοινών μετοχών και δικαίωμα προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων.
Έτσι αναμένεται να εισηγηθεί τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 20 εκατ. ευρώ και να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να καθαρίσει τους όρους και το χρόνο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.
Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης ήταν αρνητικά για τον όμιλο κατά 16 εκατ. ευρώ και για τη μητρική κατά 7,8 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αυξήθηκαν στα 256 εκατ. ευρώ καθώς αναταξινομήθηκε ποσό 236,6 εκατ. ευρώ πλέον του ποσού των μακροπρόθεσμων δανείων που είναι πληρωτέο στην τρέχουσα χρήση και ανέρχεται στα 10,4 εκατ. ευρώ.
Τονίζεται επίσης πως σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη διοίκηση προϋπολογισμό για τη χρήση 2019, αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία, ενώ δεν προβλέπονται σημαντικές εκροές σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου σε μετοχές σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και επαναφορά τους σε θετικό επίπεδο.


BREAKING NEWS