Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα επιδότησης ΜμΕ στη διαχείριση αποβλήτων

Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα επιδότησης ΜμΕ στη διαχείριση αποβλήτων
Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεμβρίου
Στις 9 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη υποβολής αιτήσεων, δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα για τη νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων, μέσω εργασιών επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων, προβλέπει νέα δράση στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ.
Η δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείoυ Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Επενδυτικά σχέδια από 200.000 έως 5 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 200.000 έως 5 εκατ. ευρώ, για διάστημα μέχρι 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Με την εφαρμογή της, θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον» ο οποίος, αφενός αποτελεί έναν από τους 9 Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ αλλά, παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

Ένταξη στο πρόγραμμα

Από την αξιολόγηση των αιτήσεων θα κριθεί η ένταξή στο πρόγραμμα των δυνητικά δικαιούχων. Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση βάσει των ήδη εγκεκριμένων από την Ε Παρακολούθησης του Προγράμματος κριτήρια

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS