Η Titan Cement απέκτησε το 100% των μετοχών της Τιτάν

Η Titan Cement απέκτησε το 100% των μετοχών της Τιτάν
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ που κατέχει η TCI ανήλθε στο 100% από περίπου 93%, όπως είχε διαμορφωθεί στις 18 Ιουλίου 2019
Την πλήρη «απορρόφηση» της Τιτάν, ανακοίνωσε η Titan Cement, μέσω ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο
Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2019 γνωστοποίησης περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου που έλαβε από την «Titan Cement International SA» (η «TCI»), η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η «ΤΙΤΑΝ») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ από την TCI, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, στις 23 Αυγούστου 2019, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ που κατέχει η TCI ανήλθε στο 100% από περίπου 93%, όπως είχε διαμορφωθεί στις 18 Ιουλίου 2019.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS