Scope: Επιβεβαιώνεται σε «BBB-» η Κύπρος - Σταθερό το outlook

Scope: Επιβεβαιώνεται σε «BBB-» η Κύπρος - Σταθερό το outlook
Αμετάβλητες οι αξιολογήσεις της Κύπρου από τη Scope Ratings
Σε «ΒΒΒ-» επιβεβαίωσε τη =ν αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Κύπρο η Scope Ratings, διατηρώντας σε σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Σύμφωνα με τον οίκο, η δράση αντανακλά τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας καθώς και τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη.
Ωστόσο, η εξωτερικά εξαρτώμενη οικονομία παρουσιάζει κινδύνους για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου και, στη συνέχεια, για τις δημοσιονομικές του επιδόσεις και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Επιπλέον, το υψηλό υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να αποτελεί βασική πιστωτική αδυναμία, δεδομένου ότι:

i) τα τρωτά σημεία που προκύπτουν στον τραπεζικό τομέα, με βάρος της κερδοφορίας και περιορισμό της προσφοράς πιστώσεων, και
ii) τον κίνδυνο που εξακολουθεί να ενέχει για τα δημόσια οικονομικά στο πλαίσιο της υψηλής επιβάρυνσης του δημόσιου χρέους.

Τέλος, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε συνδυασμό με μια ευάλωτη εξωτερική θέση ενέχουν κινδύνους σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών στο κλίμα των αγορών και σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι.
Η κυπριακή οικονομία έχει έναν από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ.
Η πραγματική ανάπτυξη έφθασε κατά μέσο όρο 4,2% σε ετήσια βάση μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής ΕΕ-ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2016.
Ο οίκος εκτιμά ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 3% το 2019-2021, με τη στήριξη των σταθερών ξένων επενδύσεων και της ισχυρής εγχώριας ζήτησης. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί και να συγκλίνει προς το κατά 2%-2,5%.
Ο οίκος αποτιμά θετικά τις δημοσιονομικές επιδόσεις της Κύπρου, με πρωτογενή πλεονάσματα κατά μέσο όρο 4,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-18.
Ωστόσο, το 2018, το δημοσιονομικό έλλειμμα επιδεινώθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ λόγω της στήριξης της κυβέρνησης στην πώληση της Συνεργατικής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα. Η συναλλαγή αύξησε το ποσοστό του χρέους της χώρας στο ΑΕΠ στο 102,5%, ενώ οι δημόσιες εγγυήσεις αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε 22,6% το 2018, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.
Παράλληλα, τα τρωτά σημεία στον τραπεζικό τομέα εξακολουθούν να οφείλονται σε μεγάλο, αν και μειούμενο, απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική ευρωστία του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ως θετική εξέλιξη, ο τραπεζικός τομέας επέστρεψε στην κερδοφορία από τις αρχές του 2018, επιτρέποντας στις τράπεζες να αυξήσουν τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης τους.
Ο δείκτης Tier 1 έφτασε το 16% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων το πρώτο τρίμηνο του 2019, από 14% το προηγούμενο έτος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS