Με προβλήματα η πλατφόρμα για τα χρέη των δικηγόρων στα Ασφαλιστικά ταμεία

Με προβλήματα η πλατφόρμα για τα χρέη των δικηγόρων στα Ασφαλιστικά ταμεία
Οδηγός του ΔΣΑ για την ένταξη στη ρύθμιση χιλιάδων οφειλετών
Παρότι απομένει σχεδόν ένας μήνας πριν την λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στην ρύθμιση των 120 δόσεων για τους οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία, σωρεία προβλημάτων εντοπίζονται στην πλατφόρμα για την υπαγωγή με τη μη εμφάνιση των οφειλών πολλών δικηγόρων με αποτέλεσμα την αδυναμία ένταξής τους.
Ταυτόχρονα πρόσθετα προβλήματα δημιουργεί η εσφαλμένη εμφάνιση χιλιάδων παράλληλα ασφαλισμένων ως οφειλετών του ΕΤΕΑΕΠ από λάθος των συστημάτων του ΕΦΚΑ, επισημαίνεται σε οδηγό για την ένταξη στη ρύθμιση που κατήρτισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Με βάση τον οδηγό αυτό, στη ρύθμιση εντάσσονται:
1. Οφειλές που έχουν ενταχθεί εξωδικαστικό μηχανισμό.
2. Οφειλές που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, με απώλεια των διευκολύνσεών της.
3. Οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα).
Πρωτοποριακή εναλλακτική λύση αποτελεί για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η δυνατότητα (κατ’ απόλυτη επιλογή του ασφαλισμένου) επνανυπολογισμού οφειλών χρονικού διαστήματος 01-01-2002 έως 31-12-2016.Ο επανυπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31-12-2018 (586,08 ευρώ):
Μηνιαίες εισφορές επανυπολογισμού: Κύρια Σύνταξη 117,22€ ευρώ
• Ασθένεια 40,73 ευρώ,  ΕπικουρικήΑσφάλιση 41,03 ευρώ, Εφάπαξ Παροχές 23,44 ευρώ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή:
■Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για ατομικές εισφορές. Περιλαμβάνονται μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή ή, εάν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία.
■ Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/ καιοικοδομοτεχνικώνέργων, λόγω απασχόλησης εργαζομένων (πχ. Δικηγόρος που οφείλει εισφορές εργαζομένων).
■ Υπόχρεοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, υπότηνπροϋπόθεσηότιδενέχειεκδοθείσχετικήκαταδικαστικήαπόφασηποινικού δικαστηρίου. Οφειλές που εντάσσονται
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018.

Στη νέα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν:
• οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017, χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές που συμμετείχαν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017, υπό την προϋπόθεση τροποποίησης των σχετικών στοιχείων της οφειλής προς ΦΚΑ στην αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
• οφειλές προς ΦΚΑ, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 («Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»), υπό την προϋπόθεση παραίτησης του οφειλέτη από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς ΦΚΑ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.
• οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούν σε δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου. (Σημ: τίθεται ζήτημα τι γίνεται με καταλογιστικές πράξεις κατόπιν ελέγχου, οι οποίες έχουν προσβληθεί με προσφυγές και πως μπορεί ο οφειλέτης να αποφύγει την απώλεια προθεσμίας, αναμένοντας τη δικαστική επίλυση της υπόθεσης).
• οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με παλαιότερες διατάξεις και είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης. Οφειλές που δεν εντάσσονται
• Οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010.
• Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών. 7 • Οφειλές από προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι  
• Υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2018 με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση. Ειδικότερα, το σύνολο των οφειλών χρονικής περιόδου 1/1/2002- 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστείμετά από επιλογή του οφειλέτη.
Ο επανυπολογισμός διενεργείται για τους κλάδους σύνταξης και υγείας. Ως βάση για τον επανυπολογισμό ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08 ευρώ). Στην περίπτωση επιλογής του επανυπολογισμού, η νέα μηνιαία εισφορά προσδιορίζεται για τον κλάδο σύνταξης σε 117,22 ευρώ και για τον κλάδο υγείας σε 40,73ευρώ. (Σημ: Αυτονόητο είναι ότι στον επανυπολογισμό μπορεί να ρυθμιστεί και η οφειλή προς ΕΤΕΑΕΠ δηλαδή εισφορές επικουρικής και εφάπαξ). Σημαντικό: Φροντίζουμε η ολοκλήρωση της αίτησης στο ΚΕΑΟ (με έκδοση ταυτότητας οφειλής) να μη γίνεται τις τελευταίες μέρες του μήνα, γιατί η πληρωμή 1 ης δόσης πρέπει να γίνει αμέσως.
Οφειλόμενες διαφορές ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και λοιπές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, ΕΛΕΕ, Στέγη Υγειονομικών, ειδική προσαύξηση, δεν ενανυπολογίζονται. (Σημ: Η λέξη «διαφορές» δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, αν με αυτή εννοείται περίπτωση καταλογισμού εισφορών, κατόπιν ελέγχου, λόγω διαφοράς δηλωθεισών εισφορών έναντι των πράγματι οφειλομένων πχ. έλεγχος εργοδότη και έκδοση ΠΕΕ, ή έλεγχος αρχείου Συμβολαιογράφου και έκδοση καταλογιστικής πράξης λόγω διαφορών στην απόδοση αναλογικών εισφορών. Θα πρέπει να δοθούν σαφείς διευκρινήσεις).
• Έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά διαμορφώνονται έως την ημερομηνία υπαγωγής στην ρύθμιση. Σε περίπτωση επανυπολογισμού, η έκπτωση υπολογίζεται επί των προσαυξήσεων, όπως διαμορφώνονται μετά τον επανυπολογισμό. Ίδιο ποσοστό έκπτωσης παρέχεται και για την εφάπαξ καταβολή. • Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00 ευρώ.
• Απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης: Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019
• Υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31/12/2018, εφόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση. • Έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση
Μείωση επιτοκίων
Η νέα πολιτική ηγεσία με σχετική νομοθετική ρύθμιση μείωσε το επιτόκιο σε 3% τόσον για τις εκκρεμείς, όσον και για τις υποβληθείσες αιτήσεις, ενώ ήδη η πλατφόρμα του ΚΕΑΟ έχει ενημερωθεί με το νέο επιτόκιο . Παραδείγματα: Οφειλή μετά την μείωση των τόκων συνολικού ποσού 20.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με συνολικούς τόκους 5.500 ευρώ περίπου με ρύθμιση 120 δόσεις με ποσό δόσης 210 ευρώ περίπου (μετά τη μείωση του επιτοκίου επιβαρύνεται με 3.178 ευρώ τόκους – δόση 193,14 ευρώ). Ίδια οφειλή 20.000 ευρώ με 60 δόσεις θα επιβαρυνθεί με συνολικούς τόκους 2.670 ευρώ και μηνιαία δόση περίπου 375 ευρώ (μετά τη μείωση 11 του επιτοκίου επιβαρύνεται με 1.564,60 ευρώ και μηνιαία δόση 359,41 ευρώ) .
Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού δόσεων της ρυθμισμένης οφειλής ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου αριθμού δόσεων οφειλής εργοδοτών, η έκπτωση 100% θα χορηγείται στις προσαυξήσεις που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.  

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS