Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Νηρέας

Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Νηρέας
Νηρέας: Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
Η ΝΗΡΕΥΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.  ανακοινώνει  ότι στη Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των Μετόχων που πραγματο̟οιήθηκε την 9η  Σε̟τεμβρίου 2019 και ώρα  14:00  στα γραφεία της  έδρας  της εταιρείας  στο  1ο  χλμ Λεωφόρου  Κορω̟ίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο  Κορω̟πίου Αττικής,  Τ.Κ. 19400, παρέστησαν  αυτο̟ροσώ̟οως  ή  δι’  αντι̟ροσώ̟που 18 Μέτοχοι  εκ̟προσω̟πούντες  220.631.722 μετοχές σε  σύνολο  293.992.751 μετοχών (αφαιρουμένων  των  24.061  ιδίων  μετοχών),  ήτοι ποσοστό 75,046%.
Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις του  Διοικητικού  Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη  ιστοσελίδα της  Εταιρείας  μας  α̟ό 02.08.2019,  σύμφωνα  δε  με  τα  προβλε̟όμενα  στο  άρθρο  10  του  Ν.  3884/2010, παρουσιάζονται  τα κατωτέρω:

Image

Image


www.bankingnews.gr

Νίκος Κονδυλόπουλος

BREAKING NEWS