Folli Follie: Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης

Folli Follie: Τί αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης
Folli Follie: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται  από  την  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FFGROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 10ηΣεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκεη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2017 στα γραφεία της, που ευρίσκονται  στον  Άγιο  Στέφανο νομού Αττικής,  επί  του 23ουχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας, σύμφωνα με τηναπό 20.8.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου   της   Εταιρείας,  η  οποία  υπεβλήθη  στις  ακόλουθες  διατυπώσεις δημοσιότητας και,συγκεκριμένα,υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1642354/20.8.2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20ηΑυγούστου 2019.
Ειδικότερα, σήμερα η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί συνέχεια της αναβληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσειςμετά από ειδική ψηφοφορία για έκαστο θέμα:1.Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 -31.12.2017, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναμόρφωση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Δεν ενέκρινε την συνολική διαχείρισητης Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2017 -31.12.2017, και δεν απάλλαξετα μέλη του Δ.Σ.από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
3.Δεν απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ΟρκωτόΛογιστή -Ελεγκτή από όποιαευθύνη  αποζημιώσεως  σχετικά  με  την  σύνταξη  και  τον  ειδικό έλεγχο  των  αναμορφωμένων  ετήσιων  εταιρικών  και  ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 -31.12.2017.
4.Ανέβαλετην  συζήτηση  και  την  ψηφοφορία  επί  του  θέματος  της  εκλογήςτου τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή -Ελεγκτή για την χρήση 2018 και του καθορισμούτης σχετικής αμοιβής του για ρητή ημερομηνία και δη για την 3ηΟκτωβρίου 2019.
5.Ενέκρινετις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσειςτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στηνχρήση 2017 και προενέκρινετις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσειςγια τηνχρήση 2018.
6.Όρισεως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κκ.   Ανδρέα   Κουτούπη   του   Γεωργίου   και ΝικόλαοΦαλδαμή   του   Ορέστη.
Επισημαίνεται   ότι   οι   κκ.   Κωνσταντίνος   Αγγελόπουλος,   Γεώργιος   Κυριακός, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Περικλής Δοντάς είχαν ήδη οριστεί ως ανεξάρτητα μέληαπό την προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2018.
7.Εξέλεξε τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη, ΝικόλαοΦαλδαμή και Αβραάμ Γούναρη ως μέλη τηςΕπιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.8.Ενέκρινετηνπαροχήεγγυήσεων,  δανείων  και  ταμειακών  διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ισχύσαν άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.9.Ενέκρινε  την  τροποποίηση των παραγράφων 1  και  4  του  άρθρου  9  του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 9
Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ.

1.Το διοικητικό συμβούλιο έχει επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη και εκλέγεται από την γενική συνέλευση των μετόχων ης Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.[...]
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν με απόφασή τους, εφόσονείναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, πάντως, να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς τηναντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων (ήτοι της παραίτησης ή του θανάτου ή της με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών).
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των επτά (7).
Σε κάθε δε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.[...]».
Στην  ως  άνω  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση  παρέστησαν ή  εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,84% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 52.111.541μετοχές  επί  συνόλου  66.948.210.
Αντίστοιχα,  οι  έγκυρες  ψήφοι  για  έκαστο  θέμα ανέρχονται  σε 52.111.541,  οι  οποίες  αναλογούν  σε  77,84%  επί  του  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 1o: Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες34.723.313 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,63% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.203.318 μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 33,01%  επί  του  συνόλου  των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 184.910 μετοχές,   ήτοι ποσοστό 0,36%   επί   του   συνόλου   των   μετοχών   που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 2o: Κατάψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες 26.536.992 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,92% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 311.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου τωνμετοχών που  εκπροσωπήθηκαν. 
Από  την  ψηφοφορία  απείχαν μέτοχοι  εκπροσωπούντες 25.263.505μετοχές,  ήτοι ποσοστό 48,48%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που εκπροσωπήθηκαν.Θέμα 3o:Κατάψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες 15.369.641μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,49% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Υπέρψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.841.011 μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 49,59%  επί  του  συνόλου  τωνμετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.900.889  μετοχές,  ήτοιποσοστό 20,92%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 4o:Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες32.064.355μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,53% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.542.778μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 16,39%  επί  του  συνόλου  τωνμετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.504.408μετοχές,  ήτοιποσοστό 22,08%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 5o:Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες41.362.649 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,37% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατάψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.299.615 μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 2,50%  επίτου  συνόλου  των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχα μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.449.277μετοχές,  ήτοιποσοστό 18,13%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 6o:Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες42.726.036μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,99% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατάψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.310.000μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 17,87%  επί  του  συνόλου  τωνμετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες
575.505 μετοχές,  ήτοι ποσοστό 0,14%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 7o:Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες 50.694.044μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,28% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατάψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.341.992 μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 2,58%  επί  του  συνόλου  τωνμετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 75.505μετοχές,  ήτοιποσοστό 0,14%   επί   του   συνόλου   των   μετοχών   που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 8o:Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες26.381.553 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,62% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.538.221μετοχές,  ήτοι  ποσοστό 14,47%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.191.767 μετοχές,  ήτοιποσοστό 34,91%  επί  του  συνόλου  των  μετοχών  που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 9o:Υπέρ ψήφισανμέτοχοι εκπροσωπούντες 51.319.836 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,48% επί του συνόλου των μετοχώνπου εκπροσωπήθηκαν.
Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 716.200μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,37% επί του συνόλου τωνμετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 75.505μετοχές, ήτοιποσοστό 0,15% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS