Η Λάιον Ρένταλ καταβρόχθισε τα κέρδη της Μοτοδυναμικής - Ζημίες 1,63 εκ ευρώ στο εξάμηνο 2019

Η Λάιον Ρένταλ καταβρόχθισε τα κέρδη της  Μοτοδυναμικής - Ζημίες 1,63 εκ ευρώ στο εξάμηνο 2019
Η ενοποίηση για πρώτη φορά της εταιρείας που εξαγόρασε η Μοτοδυναμική επηρέασε τα αποτελέσματα και τη συνολική εικόνα του ομίλου
Η ενοποίηση της Λάιον Ρένταλ και η εποχικότητα επηρέασε τα αποτελέσματα της Μοτοδυναμική στο πρώτο εξάμηνο του 2019.
Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το α’ εξάμηνο του 2019, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε σε 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 32,2 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 7,8%.
Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 39,1 εκατ. ευρώ.
Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το α’ εξάμηνο του 2019, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας αύξηση 45%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων.
Ο Όμιλος και η εταιρία από την 1η Ιανουαρίου 2019 προχώρησαν στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ16 «Μισθώσεις».
Τα συγκρίσιμο EBITDA του α’ εξαμήνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 1,83 εκ. ευρώ
Το α’ εξάμηνο του 2019 λόγω της έντονης εποχικότητας για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων , ο κλάδος είναι ζημιογόνος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει αρνητική επίδραση.
Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκ. ευρώ.
Το συγκρίσιμο EBITDA του α’ εξαμήνου του 2019 του Ομίλου χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 770 χιλ. ευρώ.
Για τον Όμιλο το α’ εξάμηνο του 2019, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 649 χιλ. ευρώ το 2018.
Η μείωση οφείλεται στην μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων και στην αύξηση των φόρων λόγω εξάντλησης των ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, το κεφάλαιο κίνησης (χωρίς τον καθαρό δανεισμό) του Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) παρουσίασε βελτίωση επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Διοίκησης στην δημιουργία ταμιακών ροών.
Το κεφάλαιο κίνησης της Λάϊον Ρένταλ έχει καταστεί αρνητικό κατά 1,9 εκ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης των εμπορικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου αυτοκινήτων που υλοποιείται το 2019.
Ο καθαρός δανεισμός ήταν στα  31,1 εκατ. ευρώ και χωρίς τη Λάιον Ρένταλ στα 3,9 εκατ. ευρώ.
    
Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS