Εγκρίθηκε από το ΤΧΣ η συμφωνία μεταξύ της Intrum και της Τράπεζας Πειραιώς

Εγκρίθηκε από το ΤΧΣ η συμφωνία μεταξύ της Intrum και της Τράπεζας Πειραιώς
Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
Εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη σημερινή του συνεδρίαση, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum.
Έτσι τώρα ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την καταβολή του τιμήματος των 338 εκατ. ευρώ στον όμιλο Πειραιώς ενώ η Intrum θα αποκτήσει το 80% της εταιρίας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς και η οποία θα μετονομαστεί σε Intrum Financial Solutions.
Σύμφωνα με τα όσα σχεδιάζει η τράπεζα τα κόκκινα δάνεια από26,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 θα περιοριστεί στα 22,9 δισ. στο τέλος της εφετινής χρήσης με στόχο την μείωση στα 11,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2021.
Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές.
Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά.
Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας 1δισ., ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές.
Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ.
To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328εκατ. ευρώ
Με τον τρόπο αυτόν αναβαθμίζονται οι προοπτικές ανάκτησης των ΜΕΑ της Τράπεζας Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ.
Ακόμη επιτυγχάνεται μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενώ δημιουργείται μια μεγάλη και ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ.
H συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης
Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum αναμένεται να ανακοινώσουν επισήμως την έγκριση αύριο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS