Έρευνα ΕΑΕΕ: Πάνω από 128.000 συμβόλαια και 4 δισ. τζίρος στις ασφαλιστικές το 2018

Έρευνα ΕΑΕΕ: Πάνω από 128.000 συμβόλαια και 4 δισ. τζίρος στις ασφαλιστικές το 2018
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη, αυτά αφορούν κυρίως σε ιατρούς (55,1%) και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (19,4%)
Αύξηση κατά 16,1% παρουσίασε ο δείκτης γενικών ασφαλειών αστικής ευθύνης από πρωτασφαλίσεις, ο οποίος συγκέντρωσε 89,3 εκατ ευρώ, ενώ αντίστοιχα την ίδια χρονιά η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αυξήθηκε κατά 3,9% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 1,9%.
Από την έρευνα της ΕΑΕΕ προκύπτει ότι για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη, αυτά αφορούν κυρίως σε ιατρούς (55,1%) και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (19,4%).
Η συχνότητα ζημιών του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης συνολικά εκτιμάται στο 6,6% για το 2018 (2017: 5,7%), η μέση ζημία του ίδιου έτους στα 2.988 ευρώ (2017: 5.498) ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου έφθασε στα 199 ευρώ (2017: 314).
Ως προς την επαγγελματική αστική ευθύνη, η συχνότητα ζημιών εκτιμάται στο 1,6% (2017: 1,0%) για τους ιατρούς και στο 0,3% (2017: 0,1%) για τους διαμεσολαβητές ενώ οι αντίστοιχες μέσες ζημίες εκτιμώνται στα 13,5 χιλιάδες ευρώ για τους γιατρούς (2017: 29,2 χιλιάδες ευρώ) και 3,3 χιλιάδες ευρώ για τους διαμεσολαβητές (2017: 3,2 χιλιάδες ευρώ).
Η συνολική παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στην Ελλάδα έφθασε τα 4 δισ. ευρώ το 2018, αυξημένη κατά 1,9% σε σχέση με το 2017.

Ανάλυση συνολικών αποτελεσμάτων

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης δηλώθηκαν περίπου 128,8 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του 2018 σύμφωνα με τις απαντήσεις 26 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 99,8% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιωμάτων συμβολαίων) το έτος 2018.
Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 8,6 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 3,1 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 22,5 εκατ. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη καταγραφή του έτους 2018 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζημιών, των καταβολών αποζημίωσης και της εκτίμησης του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, σύμφωνα με την διαθέσιμη πληροφόρηση των συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την 31η /12/2018.
Η συγκεκριμένη καταγραφή του έτους 2018 (με στοιχεία μέχρι και της 31/12/2018) αξιοποιείται για την ανάλυση των καλύψεων της Αστικής ευθύνης στις παραγράφους που ακολουθούν. Οι καλύψεις της αστικής ευθύνης χωρίζονται σε Γενική (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων), Εργοδοτική (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) και Λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν Ευθύνη προϊόντος, Επαγγελματική, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική).

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS