ΚΕΠΕ: Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους βελτιώνεται – Προϋποθέσεις η μείωση του κόστους δανεισμού και η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα

ΚΕΠΕ: Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους βελτιώνεται – Προϋποθέσεις η μείωση του κόστους δανεισμού και η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα
Η βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους αυξάνει την διαπραγματευτική δύναμη της Ελλάδας, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ
Το ύψος του δημοσίου χρέους παραμένει, μεταξύ άλλων, καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και την επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, σύμφωνα με ανάλυση του ΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, η Ελλάδα λαμβάνει αξιολόγηση B+ από τον οίκο Standard & Poor’s με θετική προοπτική (Ιούλιος 2018), BB- από τον οίκο Fitch με σταθερή προοπτική (Αύγουστος 2018), Β1 από την Moody’s με σταθερή προοπτική (Μάρτιος 2019), Β+ από τον οίκο Rating Investment με θετική προοπτική (Απρίλιος 2019) και BB (LOW) από τον οίκο DBRS με σταθερή προοπτική (Μάιος 2019).
Στο Γράφημα 2.2.1 αποτυπώνεται η εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας την περίοδο Ιαν. 2008-Αυγ. 2019 από τους τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) και Fitch.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαΐου 2019, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται, μετά το ανώτερο επίπεδο στο οποίο έφτασε το 2018 ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 181,1% του ΑΕΠ, να μειωθεί σε 174,9% και 168,9% του ΑΕΠ για τα έτη 2019 και 2020, αντίστοιχα (Γράφημα 2.1.2).
Image
Επιπλέον, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία του Δελτίου Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ, το επίπεδο του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης μειώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε στα 356,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 από 357,7 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2019 (Πίνακας 2.1.1).
Image
Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε πτώση 2,4 δισ. ευρώ από τα 358,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθούν δύο βασικές παράμετροι του δημοσίου χρέους σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ:
(α) η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους Κεντρικής Διοίκησης, η οποία ανήλθε σε 20,9 έτη τον Ιούνιο του 2019 και περιλαμβάνει την επιμήκυνση των δανείων του EFSF που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 22/6/2018, από 18,2 έτη το 2018 και (β) το ετήσιο μέσο σταθμικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους της Κεντρικής Διοίκησης (σε ταμειακή βάση), το οποίο ήταν 1,62% τον Ιούνιο του 2019, από 1,61% το 2018.
Αναφορικά με τη δομή του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης δεν παρουσιάζονται μεγάλες μεταβολές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
Το μερίδιο του χρέους που αποτυπώνεται σε ομόλογα διαμορφώθηκε στα 57,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, μειωμένο κατά 2,5 δισ. ευρώ από 59,8 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
Το μερίδιο αυτό αντιστοιχεί στο 16,1% του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης έναντι 16,7% στο τέλος Μαρτίου 2019.
Επίσης, δεν παρουσιάστηκε σημαντική μεταβολή στη χρηματοδότηση της Κεντρικής Διοίκησης μέσα από βραχυπρόθεσμους τίτλους (έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου), η οποία διαμορφώθηκε στα 15,2 δισ. ευρώ (4,3% του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης).
Το μερίδιο του χρέους που αποτυπώνεται σε δάνεια σημείωσε μικρή πτώση στα 262 δισ. ευρώ από 263,1 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελώντας τον Ιούνιο του 2019 το 73,5% του εν λόγω χρέους έναντι 73,6% στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου (Γράφημα 2.1.3).
Image
Τέλος, η πηγή χρηματοδότησης που αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ήταν αυτή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέσω αξιοποίησης της πώλησης τίτλων με τη μέθοδο της επαναγοράς (repos) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2019 ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός μέσω των repos αυξήθηκε κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 21,9 δισ. ευρώ από 19,5 δισ. ευρώ (Γράφημα 2.1.4).
Έτσι, η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης, τον Ιούνιο του 2019 αποτελούσε το 6,1% του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από 5,4% του χρέους τον Μάρτιο του 2019.
Αναφορικά με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, τον Ιούνιο το 2019 το μερίδιο του χρέους που βασίζεται σε σταθερό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 93,2% του χρέους έναντι 90,9% του χρέους τον Μάρτιο του 2019.
Επιπλέον, το μη διαπραγματεύσιμο χρέος αυξήθηκε ελαφρά στο 79,6% του χρέους από 79% του χρέους τον Μάρτιο του 2019, ενώ δεν σημειώθηκε σημαντική μεταβολή στο μερίδιο του χρέους που ήταν εκφρασμένο σε ευρώ, το οποίο ήταν 98,1% από 98% το προηγούμενο τρίμηνο (Πίνακας 2.1.2).
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του δημοσίου χρέους στην οποία εντάσσεται και το «μαξιλάρι» ασφαλείας (σε όρους ρευστότητας) που άρχισε να διαμορφώνεται εντός του 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν στα 20,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 από 22,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και τα διαθέσιμα στον διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους ήταν στα 0,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 από 1,8 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2019 (βλ. Δελτίο Δημοσίου Χρέους, Ιούνιος 2019).
Image
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθούν οι επιτυχημένες πρόσφατες εκδόσεις Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) με μειωμένο κόστος δανεισμού: (α) ΕΓΕΔ 26 εβδομάδων της 28ης Αυγούστου 2019 με κόστος δανεισμού στο 0,15% (στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία της 31ης Ιουλίου 2019), έναντι 0,23% σε αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία της 3ης Ιουλίου 2019. (β) ΕΓΕΔ 13 εβδομάδων της 7ης Αυγούστου 2019 με μειωμένο κόστος δανεισμού στο 0,095% από 0,23% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία της 10ης Ιουλίου 2019.
Αντίστοιχα, θετικό ήταν και το μήνυμα από την επιτυχημένη έκδοση 7ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου στις 16 Ιουλίου 2019 με κόστος δανεισμού 1,9%, αισθητά χαμηλότερο από το 3,5% του 7ετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.
Την ανακοίνωση της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ακολούθησε σημαντική υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών 10ετών ομολόγων του Δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και μείωση του spread έναντι των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1.3, η μέση απόδοση του δεκαετούς ομολόγου τον Αύγουστο του 2019 έφτασε το 1,98% από 4,28% τον Δεκέμβριο του 2018 και οι αποδόσεις στα τέλη Αυγούστου έφτασαν έως και κάτω από 1,6%.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρείται σημαντική πτώση των μέσων μηνιαίων αποδόσεων των ομολόγων όλων των κατηγοριών (συνοδευόμενη από αύξηση των τιμών) σε σχέση με το τέλος του 2018, με τη μεγαλύτερη μεταβολή να παρατηρείται στις αποδόσεις των 15ετών (απόδοση μειωμένη κατά 2,36%) των 20ετών (απόδοση μειωμένη κατά 2,35%) και των 10ετών ομολόγων (απόδοση μειωμένη κατά 2,3%).
Image
Οι εξελίξεις αυτές κρίνονται ιδιαίτερα θετικές, καθώς η μείωση του κόστους δανεισμού και η αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αποτελούν βασικούς στόχους για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και για την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης της χώρας, καταλήγει το ΚΕΠΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS