Τα παράδοξα - Το Χρηματιστήριο ανέβηκε οι χρηματιστηριακές στην πλειοψηφία τους.... έχασαν

Τα παράδοξα - Το Χρηματιστήριο ανέβηκε οι χρηματιστηριακές στην πλειοψηφία τους.... έχασαν
Λίγες χρηματιστηριακές από όσες δημοσίευσαν αποτελέσματα εξαμήνου δείχνουν όφελος από την άνοδο κατά 42% του ΧΑ στο πρώτο εξάμηνο - Μεγάλες απώλειες εσόδων για τη Euroxx
Μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο στο πρώτο εξάμηνο του 2019 να πραγματοποίησε σημαντική άνοδο και συγκεκριμένα κατά 42% περίπου, ωστόσο η βελτίωση των αποτελεσμάτων των εγχώριων χρηματιστηριακών εταιρειών δε δείχνει ανάλογη βελτίωση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου όσων χρηματιστηριακών μελών του ΧΑ έχουν αναρτήσει λογιστικές καταστάσεις στο site τους προκύπτουν τα παρακάτω:
Η Merit αύξησε οριακά τις πωλήσεις της στο 1,07 εκατ. ευρώ και γύρισε σε οριακή κερδοφορία 9 χιλ. ευρώ από ζημία 366 χιλ. ευρώ.
Οι πωλήσεις της Euroxx μειώθηκαν στα 5,7 εκατ. ευρώ από 7,07 εκατ. ευρώ και η ζημιά αυξήθηκε στις 403 χιλ. ευρώ από 28 χιλ. ευρώ.
H Περβανάς ΑΧΕΠΕΥ μείωσε τις πωλήσεις της στις 272 χιλ. ευρώ από 289 χιλ. ευρώ και τη ζημία στις 57 χιλ. ευρώ από 296 χιλ. ευρώ.
Στη Eurocorp ο ορκωτός διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη σημειώνοντας πως κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγορές από τρίτους για διεκδίκηση αποζημιώσεων, ενώ τονίζει πως τα ίδια κεφάλαια είναι μικρότερα από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καθαρή θέση πάντως είναι στα 2,7 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 4 εκατ. ευρώ.
Πάντως η εταιρεία σημειώνει «πως σε σχέση µε τελεσίδικη οριστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία η Θυγατρική Εταιρεία Eurocorp Finance ΑΕΠΕΥ καταδικάστηκε να καταβάλλει ποσό 239 χιλ. ευρώ πλέον νόμιμων τόκων και εξόδων γνωστοποιούμε ότι η Θυγατρική Εταιρεία κατέθεσε Αίτηση Αναίρεσης η οποία εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2018 και η οποία αναμένεται να ευδοκιμήσει, δεδομένου ότι από το Εφετείο εκτιμήθηκε λανθασμένα ο τρόπος υπολογισμού των κινήσεων των επίδικων χαρτοφυλακίων και η αποτίμησή τους µε αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε εσφαλμένο διατακτικό.
Τέλος η Θυγατρική Εταιρεία προέβη προληπτικά στην δημιουργία πρόβλεψης ποσού  190.000 ευρώ κατά του κινδύνου σε περίπτωση µη ευδοκίμησης της αναίρεσης.
Θεωρούμε ότι µε τις παραπάνω κινήσεις η Θυγατρική Εταιρεία προέβη σε όλες τις δυνατές διαδικασίες διασφάλισης της θέσεως της και δεν προκύπτει πιθανός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της στο επόμενο δωδεκάμηνο».
Οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν οριακά στο 1 εκατ. ευρώ και το τελικό αποτέλεσμα λόγω χρηματοοικονομικών εξόδων γύρισε σε ζημία 897 χιλ. ευρώ από κέρδη 176 χιλ. ευρώ.
Γνώμη με επιφύλαξη διατυπώνει και ο ορκωτός στη Λέων Δεπόλας η οποία έχει να κάνει με ανέλεγκτες χρήσεις 2016 έως και 2018.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά στις 838 χιλ. ευρώ από 686 χιλ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στις 290 χιλ. ευρώ από 153 χιλ. ευρώ.
H Κύκλος αύξησε τις πωλήσεις στις 571 χιλ. ευρώ από 551 χιλ. ευρώ και μείωσε τη ζημία στις 23 χιλ. ευρώ από 171 χιλ. ευρώ.
Τέλος η Παντελάκης μείωσε τις πωλήσεις στα 1,33 εκατ. ευρώ από 1,45 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 7 χιλ. ευρώ από ζημία 33 χιλ. ευρώ, αλλά τα μετά από φόρους λόγω της φορολογίας εμφάνισαν ζημία 45 χιλ. ευρώ από κέρδη 7 χιλ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS